Isamaa ja Res Publica Liit ning Reformierakond allkirjastasid 22. aprillil Viljandi raekojas koalitsioonileppe.

FOTO: Rannar Raba

Isamaa ja Res Publica Liit ning Reformierakond allkirjastasid kolmapäeval Viljandi raekojas võimuleppe, mille kohaselt pannakse neljapäevasel linnavolikogu istungil ametisse uus linnavalitsus. Loe, mida vastsed võimuliitlased eeloleva 2,5 aastaga viljandlaste hüvanguks ära teha lubavad!

Sakala avaldab koalitsioonilepingu teksti muutmata kujul.

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ja Eesti Reformierakonna koalitsioonilepe Viljandi linna juhtimiseks aastateks 2015-2017

Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit ning Eesti Reformierakonna esindajad lepivad kokku koostöös Viljandi linna arendamiseks aastatel 2015-2017 ja määratlevad selle kokkuleppega peamised ühise tegevuse suunad ja eesmärgid.

Viljandi on meie kodukoht – just siin tahame elada, õppida, töötada, kasvatada lapsi ja lapselapsi ning väärikalt vananeda ja meie linna paremaks muuta.

Seame ühise tegutsemise pikemaajaliseks peaeesmärgiks Viljandi jätkusuutliku toimimise, et linlaste arv muutuks võimalikult kiiresti stabiilseks, ideaalis kasvavaks. Sellel teel peame järgmise kahe ja poole aastaga tähtsaks alljärgnevaid tegevusi ja põhimõtteid.

Viime läbi 2015. aasta jooksul linna tegevuste ja eelarvevõimaluste kompleksauditi, selle alusel kaasajastame ja kujundame vajadusel ümber linna juhtimisstruktuurid ja tegevuste korralduslikud alused.

Kasutame investeeringuteks suunatavaid omavahendeid, kaasatavaid siseriiklikke ja struktuurfondide eraldisi ning võimalikke laene eelisjärjekorras linna majandamise efektiivsuse tõstmiseks ja tulevikukulude optimeerimiseks.

Teostame konservatiivset eelarvepoliitikat, et tagada laekuvate maksutulude baasil valitsusperioodi viimasel aastal vähemalt 0,5 miljoni euro suurune omainvesteerimisvõimekus.

Lähtume linna juhtimisel avatud ja kaasava valitsemise põhimõtetest, otsuste langetamisel seame kriteeriumideks otstarbekuse ja kogukonna huvide maksimaalse arvestamise. Jätkame kaasava eelarvega ning toetame omaalgatuslikke ettevõtmisi. Tahame olla senisest paremaks partneriks nii korteriühistutele kui ka eramajade elanikele.

Teeme omalt poolt parima, et tõsta Viljandi mainet. Käivitame koostöös ettevõtjate ja arendajatega konkreetse ja pikemaajalise linna atraktiivsust ja väärtuslikku elu- ja töökeskkonda ning looduslikku ilu esiletoova teavituskampaania, et kutsuda inimesi meile külla, siia elama ning kodu looma.

Aitame kaasa turismimajanduse edenemisele. Toetame algatusi, mis aitavad kaasa meie tuntuse suurenemisele turismi sihtkohana ja mitmekesistavad vaba aja veetmise võimalusi. Kujundame ka edaspidi puhke- ja rohealasid senisest inimsõbralikumaks. Jätkame Viljandi ja Paala järve ümbruste arendamist sportimise ja vabaaja veetmise piirkondadena.

Väärtustame Viljandile omase vanalinna miljöö eripära, soosime seal senisest elavamat tegutsemist, sündmuste ning kultuuriväärtuslike hoonete ja paikade tähistamist. Koostöös riiklike programmidega anname oma panuse ajalooliste pühakodade korrastamisse

Toetame linnale positiivset mainet loovaid kollektiive, suursündmusi ja festivale ning linna ajaloo uurimist ja selle laialdasemat teadvustamist. Teeme rohkem meie linnaga seotud ajalooliste isikute mälestuse jäädvustamiseks.

Kaasame linna ellu ja arendamisse senisest enam Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja teised Viljandis ning meie lähiümbruses paiknevad õppeasutused. Oleme heaks partneriks ettevõtjatele ja haridusasutustele infotehnoloogia ja mehhatroonika alase hariduse andmisel ja edendamisel.

Keerame näo rohkem ettevõtjate poole, tunnustame ettevõtluse arengut, uute ettevõtete tekkimist ja töökohtade loomist. Oleme nõu ja jõuga abiks alustavatele väikeettevõtetele. Analüüsime lihtsuse, kiiruse ja väiksema bürokraatia aspektist linnas kehtivaid kordasid, vajadusel muudame neid.

Teeme laste- ja noortesõbraliku Viljandi veelgi sõbralikumaks. Jätkame linnale kuuluvate lasteaedade kasvukeskkonna kaasajastamist ja koostööd erateenuse pakkujatega, et tagada igale lapsele koht lasteaias, -sõimes või lapsehoius. Renoveerime linna, riigi ja struktuurfondide vahenditega haridushooneid: viime lõpule Viljandi Muusikakooli remondi, alustame Viljandi Paalalinna Kooli ja Jakobsoni Kooli ujula renoveerimist. Koostöös Viljandi Gümnaasiumiga otsime võimalusi vana spordihoone korrastamiseks.

Ehitame Männimäele uue mänguväljaku, hooldame ja teeme senisest paremaks ka olemasolevaid väljakuid.

Jätkame huvitegevuse toetamist Viljandi linnas tegutsevates koolides, mittetulunduslikes klubides, seltsides, ühingutes. Loome paremad tegutsemisvõimalused tehnikahuvilistele noortele.

Jätkuvalt peame oluliseks Noorte Volikogu tööd omaalgatuslike projektide toetamisel.

Toetame kinolevi võimaluste suurendamist.

Vaatame üle seni pakutavate sotsiaalteenuste kvaliteedi ja vastavuse kaasaja nõuetele, kavandame muudatused nende paremaks ja efektiivsemaks osutamiseks. Teeme seda koos Viljandi Seenioride Nõukoja, eakate ja erivajadustega inimeste ühendustega ning teiste huvigruppidega. Sotsiaalteenuste arendamisel kasutame maksimaalselt ära sellealased Euroopa Liidu struktuurvahendite võimalused.

Oleme riigile aktiivseks partneriks, et võimalikult palju osalise töövõime ja pikaajaliselt tööturult eemal olnud inimesed leiaksid endale võimetekohase töö ja rakenduse.

Soovime paremaks muuta meie peatänavate, teede ja kõnniteede seisundit, jätkame kergliiklusteede võrgustiku rajamist ja tänavavalgustuse kaasajastamist.

Leiame koos Viljandi Veevärgiga optimaalse tehnilise lahenduse reoveesette haisuprobleemile ja taotleme riigilt rahalist abi selle elluviimiseks.

Tähtsustame Viljandi kui maakonnakeskuse rolli. Teeme koostööd kõikide Viljandimaa omavalitsustega. Viljandi vallaga kavandame ühiseid tegevusi meie mõlema kodanike paremaks ja tõhusamaks teenindamiseks. Võimaliku ühinemise otsustame pärast riigi poolt kinnitatava haldusreformi põhimõtete selgumist.

Tahame, et Viljandisse ehitatakse uus haiglahoone koos sellega kaasneva esmatasandi tervishoiuteenuste taristuga. Panustame sellesse linna käsutuses olevate võimalustega.

Oleme valmis ja näitame initsiatiivi riigiasutuste toomiseks Viljandisse.

Alustame aktiivset tegevust Vabadussõjas langenute mälestussamba rajamiseks, võimalusel selle ajaloolisse asukohta.

Peame linna kõige tähtsamaks investeeringuks veekeskuse rajamist. Teeme pingsat tööd nii riigi, Euroopa kui ka erasektori vahendite suunal, et see ilus unistus saab reaalsuseks.

Kõike eelnevat ja veel palju muudki, mis oma argisusega siia dokumenti kirja ei saanud, on võimalik ellu viia ainult koos linnakodanike ja asjatundlike linnatöötajatega.

Teades eelarve väheseid võimalusi, lubame siiski tõsta linna teenistujate palku konkurentsivõimelisemaks. Prioriteediks on alus- ja huviharidusõpetajate palgad.

Allakirjutajad:

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Eesti Reformierakond

Ando Kiviberg Peep Aru

Harri Juhani Aaltonen Kalev Heli

Ardo Agasild Tiit Jürmann

Janika Kivistik Matti Looga

Tarmo Loodus Kalvi Märtin

Marko Tiitus Juhan Nöps

Jaak Sulg Rein Triisa

Margus Keerutaja Kalle Jents

Gunnar Veermäe Tõnu Juul

Jaak Pihlak Tauno Tuula

Heiki Raudla Oliver Muni

Ülle Luisk Madis Timpson

Koalitsioonilepingu lisa

IRL-le kuuluvad järgmised ametkohad:

1. Linnapea

2. Abilinnapea

3. Kaks linnavalitsuse liiget

4. Volikogu aseesimees

5. Eelarve ja arengu-, majandus- ja õiguskomisjoni esimehed

6. Revisjonikomisjoni aseesimees

7. Ajutise komisjoni Viljandi Seenioride Nõukoda esimees

Reformierakonnale kuuluvad järgmised ametikohad:

1. Volikogu esimees

2. Abilinnapea

3. Kolm linnavalitsuse liiget

4. Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni esimehed

6. Ajutise komisjoni Viljandi Noorte Volikogu esimees

Näeme hea meelega, kui komisjonide aseesimeeste kohad täidavad opositsiooni esindajad.

Linnavalitsus on 8 liikmeline.

Moodustame alaliselt koos käiva koalitsiooninõukogu, kuhu kumbki osapool nimetab 5 liiget.