Kodanikuõpetuse tunnid Viljandi vallas

Anzori Barkalaja arvab, et Leie kooli kohtuvaidlus on järjekordne halb uudis riigihalduse ministrile, kes haub unistust maakonnasuurustest kohalikest omavalitsustest.

FOTO: Elmo Riig

PEAAEGU AASTA ON kulunud Leie kooli sulgemisotsusest ja selle vaidlustamisest. Koolipiirkonna lastevanemate ning vallavõimude vastasseisu asjus tõe ja õiguse tõlgendamisel on oma sõna öelnud maakohus. Otsus on pikk ja põhjalikult kaalutlustega kaetud. Pole ime, et see ajab vähema ettevalmistusega inimesi, sealhulgas vallavanemat, segadusse ja teeb neid nõutuks.

Kuivõrd volikogul tuleb nüüd kujundada uus seisukoht, võiks olukorra ja kohtukulli sõnumi mõistmisel vahelduse mõttes ikkagi toetuda asjatundjatele, mitte soovkujutelmadele ega eelarvamustele.

Antud juhul on asjatundjaks kohtunik, kelle järeldused jagavad tõenäoliselt õiguskantsler Ülle Madise seisukohta, et oluline on seaduste raamistikus tehtavate otsuste sisuline mõttekus, arusaadavus ja vettpidavus. Sellega pani Viljandi vallavolikogu rahvakeeli väljendudes täiega puusse.

Alustame liitumislepingu muutmise otsusest ja selle vaidlustamisest niinimetatud haldusväliste isikute, vallakodanike poolt. Tõepoolest, praegu on seadusandja tahe, et piisava jõuülekaalu puhul võib iga parteijuht või tagatuba kohelda mis tahes liitumisläbirääkimiste kokkulepet paberilipakaks.

See on järjekordne halb uudis riigihalduse ministrile, kes haub unistust maakonnasuurustest kohalikest omavalitsustest. Isegi viis miljonit eurot kommi- või valuraha pole piisavalt raske tengelpung, millega kogemuspõhist umbusku uimaseks lasta lüüa ning meeltesegaduses liitumislubadustele anduda. Kes ise on teadlikult petu teed läinud, ei usu elu sees teiste ausat mängu. Ja ega keegi kõrvalt neid endidki enam usu. Nagu kohtunik tunnistas, on juriidiliselt kõik igati korrektne.

Kui Jaak Aab oleks oma unistuses siiras ja riigieelarve suhtes kokkuhoidlik, tooks ta seadustesse sisse klausli, mis tagab kokkulepete usaldusväärsuse kuni liitumisjärgsete kohalike valimisteni. See võiks väljenduda näiteks volikogu liikme vetoõiguses liitumislepingu muutmise katsete osas.

KA KOHTUMENETLUS TÕI välja, et lugu ei lõhna just hästi. Tsiteerin: «Samuti ei nähtu otsusest, et isikute usalduse ehk õiguspärase ootusega, et liitumislepingu p 9.1 jääb kehtima ja Leie kooli ei sulgeta, oleks üldse arvestatudki. /- - -/ Liitumislepingu p-i 9.1 kokkuleppe taustaks oli Leie piirkonna lastevanemate mure, et pärast valdade ühinemist hakatakse ilma pikemalt analüüsimata maapiirkondade koole sulgema. Nimetatud punkt pidi tagama vanematele rahu ja usalduse vähemalt kuni aastani 2025».

Leie koolipiirkonna süstemaatiline tagakiusamine ning lastevanemate koolist eemale heidutamine on Isamaa taustaga poliitikute pika habemega lugu, mida korduvalt ka Sakala veergudel nähtud. Nähtavasti on sellest saanud partei traditsioon eestluse ja maapiirkondade tugevdamisel, mida peavad järgima kõik erakonna valimisnimekirja liikmed. Ja millegipärast on selle traditsiooniga liitunud EKRE rahvaesindajad, hoolimata partei valimislubadusest seista maakoolide püsimajäämise eest.

Ülal tsiteeritud lausetega on kohus kommenteerinud keerukat juhtumit – volikogu otsust sulgeda Leie kool ja lasteaed ning liita need Kalmetu kooliga. Siin tuvastas kohus, et kõik vallavalitsuse toimingud järgisid juriidiliselt täpselt retsepti, see tähendab seadustega ette nähtud tegevusi. Sinna kuuluvad ka asjasse segatud osapoolte kaasamine, sealhulgas nende suulises või kirjalikus vormis ärakuulamine. Seisukohtade ja põhjendustega arvestamist seadus otseselt ei nõua ning ega see võimukandjate hulgas, olgu siis vallavalitsustes või riigiametites, eriti heaks tavaks ka ole.

KOHUS PIDAS VAJALIKUKS rõhutada: «Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 54 kohaselt on haldusakt õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele.» Ühtlasi andis kohtuotsus õiguse lastevanemate kogukonna esindajatele ning tühistas vallavolikogu otsuse. Ilmselgete kaalutlusvigade pärast.

Kaalutlusvead tähendavad seda, et otsuse põhjendused või ettekäänded ei päde. Manipuleerivad faktidega. Valele ja vassimisele on leidlikud inimesed leidnud erinevaid ümberütlemisi vastavalt olukorrale ja viisakusastmele.

Leie kooli likvideerimise otsuse puhul olid vallavalitsuse kaalutlused kooliõpilaste hariduse kvaliteedi tõus ning kooli sulgemisega kaasnev rahaline kokkuhoid ehk majanduslik otstarbekus.

Tegelikud andmed näitasid aga, et Leie kooli õpilased tegid oma lõpueksamid kõrgemal tasemel maakonna keskmistest tulemustest ning kohtu seisukohalt puudub alus väita, et õpikvaliteet või kooli areng vajab sellise ümberkorralduse kaudu mingit vallapoolset sekkumist. Samuti leidis kohus, et vastustaja ei ole selgitanud ka seda, kuidas tõuseb Leie põhikooli õpilaste hariduse kvaliteet või ka Kalmetu põhikooli kvaliteet seeläbi, et Leie põhikool suletakse. Kohus nõustub kaebajatega, et üksnes õpilaste arvu muutumisel ja õppealajuhataja poole töökoha lisandumisel Kalmetu põhikoolis ei ole ilmselget seost kvaliteetse hariduse või hariduse kvaliteedi tõusuga pärast ümberkorraldust.

Majandusliku otstarbekuse osas sedastas kohus: «Otsuses märgitud tulu-kulu analüüsi kohaselt toob Kalmetu Põhikooli, Leie Põhikooli ja Leie Lasteaed «Sipelgapesa» töö ümberkorraldamine kaasa rahalist kokkuhoidu aastas ligikaudu 67 830 eurot (I kd, tl 26). Kokkuhoid tuleneb eelkõige personalikulude vähenemisest. Otsuses leitakse, et Leie Põhikooli ja Leie Lasteaia «Sipelgapesa» ülalpidamine ei ole võrreldes teiste valla haridusasutustega vastutustundlik avaliku raha kasutamine.»

Siinkohal tuletan vallavolinikuna kolleegidele meelde, kui müstilisel moel muutub istungisaalis vallavalitsuse arusaam avaliku raha vastutustundlikust kasutamisest, kui kõne all on näiteks ligi poole miljoni euro ulatuses rahaliste kohustuste võtmine Raassilla moto- ja vabaajakeskuse ehitamisel Tarvastu motoklubi kasuks või miljonitesse eurodesse ulatuvad ehitusmaksumuste suurenemised esialgselt väljalubatud tingimustega võrreldes.

Tuleb leppida tõigaga, mis võtab kokku ametlikus kohtupaberis oleva suhteliselt pika jutu: «Kohus nõustub kaebajatega, et otsuse majanduslik analüüs on ilmselgelt puudulik ega arvesta ümberkorralduste tõttu tekkivate täiendavate kuludega».

VALLAVALITSUSE MÄNGUD teadusega on klass omaette. Mul tuli korduvalt meelde tuletada nii valla hariduse arengukava tegemisel kui ka Leie kooli sulgemisotsuse menetlemisel, et teadusuuringute ja raportitega ei või ümber käia suvaliselt, liiati valelikult. Kohtunikud on akadeemilise haridusega asjatundjad ning oskavad ära tunda teadusuuringute mõtte moonutamist või otsest teksti võltsimist. See pole enam nii süütu asi, kui näiteks alusetud valimislubadused.

Vähemalt kahe kooli lapsed said õppetunnist kogemuse, et me elame veel ikkagi õigusriigis ning nad võivad võimukandjate loodud probleemide puhul loota kohtu abile. Vallavolikogu võiks nüüd näidata, et täiskasvanud oskavad õppida oma vigadest ning et tekkinud probleeme osatakse lahendada haritud inimeste kombel ja täites neid lubadusi, millega on rahva hääled saadud. Lapsed on ju meie riigi tulevik ja nad kipuvad õppima eelkõige jäljendamise teel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles