Suletakse keegli-, bowling'u- ja piljardisaalid

Stenbocki majas töötab Eesti vabariigi valitsus.

FOTO: Konstantin Sednev (Postimees)

Peaministri korraldusega nr 47 suletakse meelelahutus- ja lõbustusasutusi nagu keegli-, bowling'u- ja piljardisaalid ning kella 22-st peavad oma uksed kohapealsetele külalistele sulgema toitlustusasutused, kuid toidu kaasamüük ja kojuvedu on lubatud.

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine.  

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" kehtestatud eriolukorrast täiendada

peaministri 14. märtsi 2020. a korraldust nr 29, millega peaminister eriolukorra juhina

kehtestas liikumisvabaduse piirangud avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele, järgmiselt:

1. Täiendada korralduse punkti 1 sõnade "mänguautomaatide saalides" järel sõnadega "vesipiibukohvikutes, meelelahutus- ja lõbustusasutustes, sh nt keegel, bowling, piljard, täiskasvanute klubid".

2. Täiendada korraldust punktiga 11 järgmiselt:

"11. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld alates kella 22.00-st toitlustusasutustes, sh restoranides, kohvikutes, baarides.

Liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et osta toitu kaasa, või osutab toidu kojuveoteenust.".

3. Asendada korralduse punktis 2 sõnad "Punktis 1" sõnadega "Punktides 1 ja 11".

4. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

5. Korraldus jõustub 27. märtsil 2020. a.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas

Eriolukorra juht

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles