iDeal kampaania

Õpilasel tasub uurida, milliseid toetusi pakutakse

Lastega pered, kas olete kursis, milliseid toetusi võiksite linnalt või vallalt küsida? Kõrval olevas tabelis on ülevaade pakutavast, täpsemat infot saab omavalitsustest ja nende kodulehekülgedelt.

Viljandimaal makstavad toetused on üsna ühesugused. Et rahalist abi taotleda, peab inimese elukoht rahvastikuregistri järgi olema samas omavalitsuses, kust ta seda saada soovib. Viiratsis saab esimesse klassi astuv laps toetust juba siis, kui ta on 1. septembriks elanud kuus kuud selles vallas. Viljandi üliõpilastoetust saavad aga need inimesed, kes on linna vähemalt viis aastat sisse kirjutatud.

Koolimineku ehk ranitsatoetusi pakub enamik omavalitsusi. Majanduslikes raskustes perekond leiab samuti abi.

Toetuste suurus on aga väga erinev. Näiteks Halliste jõulutoetus on 3.20 eurot, Pärsti valla stipendiumid ulatuvad 1000 euroni. Tihti oleneb abiraha suurus valla või linna eelarvest ja kandideerijate arvust ning seda ei saa kindlaks märkida.

Viljandi sotsiaalameti juhataja Livia Kase sõnul on üliõpilastoetuste taotlejaid Viljandis üsna palju olnud. «Üle paarikümne soovija on küll,» ütles Kask.

Kõrg-, kutse- ja huviharidusega seotud toetusi ei ole Võhmas ja Hallistes. Halliste sotsiaalhooldustöö spetsialisti Elle Kutti selgitust mööda valla eelarve niisuguseid toetusi lihtsalt ei võimalda.

Üpris paljudest valdadest saab taotleda ühekordset toetust, mida saavad ajutiselt raskes majanduslikus olukorras olevad elanikud. Abjas, Hallistes, Kolga-Jaanis, Kõos ja Saarepeedil on võimalik küsida ühekordset toetust, mille alla käib näiteks lastele raviprillide ostmine.

Kolga-Jaani sotsiaalnõuniku Õnne Raamatu sõnul ei maksta igal aastal Kolga-Jaanis õppetoetust, mille suurus on 64 eurot. Määruseski on kirjas, et ühekordset õppetoetust makstakse siis, kui eelarves leidub vaba raha. Raamat ütles, et kui õppetoetust taotleda saab, antakse sellest Kolga-Jaani kodulehel teada.

«Hea meel on, kui noored on edukad ja õpivad,» lausus Õnne Raamat. «Me tahame oma noori aidata.»

OMAVALITSUS

ÜLDHARIDUS

Abja

Esimesse klassi mineva lapse, põhikooli- ja gümnaasiumilõpetaja, gümnaasiumi hõbe- või kuldmedaliga lõpetaja toetus, jõulutoetus lastele sünnist kuni neljanda klassini.

Halliste

Koolimineku- ning põhikooli- ja gümnaasiumilõpetaja toetus, jõulupakid eelkooliealistele ja kuni neljanda klassi lastele.

Karksi

Lasteaia- ja koolitoidu toetus, lapse õppekäigu toetus, töövihikutoetus kõigile Kitzbergi gümnaasiumi õpilastele, põhikooli- ja gümnaasiumilõpetaja toetus.

Kolga-Jaani

Valla koolide õpilastele tasuta lõuna ja pikapäevarühma õpilastele oode, eelkooliealistele munitsipaallasteasutustes võimaluse korral tasuta toit, esimese klassi õpilase toetus, kommipakid eelkooliealistele ja põhikooliõpilastele, gümnaasiumiõpilase õppetoetus, põhikooli- ja gümnaasiumiõpilase sõidukulutoetus, võimaluse korral põhikooli- ja gümnaasiumilõpetaja toetus.

Kõo

Esimesse klassi astuva lapse toetus, gümnaasiumiõpilase koolilõuna toetus, põhikooli- ja gümnaasiumilõpetaja ning kiitusega põhikooli- ja medaliga gümnaasiumilõpetaja toetus, õpilase bussisõidukulude hüvitamise toetus, jõulupakid sünnist põhikooli lõpuni.

Kõpu

Kõpu põhikooli lõpetaja toetus, koolilõuna toetus Kõpu põhikooli õpilasele, õpilase sõidutoetus, jõulupakk eelkooliealistele, põhikooli astmes õppivatele erivajadustega lastele ja Kõpu põhikooli õpilastele, lasteaia toidu ja kooli oote toetus vähekindlustatud peredele.

Mõisaküla

Esimesse klassi astuva lapse toetus, üldhariduskooli lõpetaja toetus ja jõulupakid esimesest eluaastast neljanda klassini.

Paistu

Lastega perede toetus, lasteaia- ja koolitoidu ning õpilaste bussisõidu toetus, valla põhikooli esimesse klassi mineja ja lõpetaja ning kiituskirjaga põhikoolilõpetajate ja medaliga gümnaasiumilõpetajate toetus, tunnustustoetus olümpiaadil hästi esinenud õpilasele.

Pärsti

Esimesse klassi astuva lapse toetus, jõulupakid eelkooliealistele.

Saarepeedi

Paljulapseliste perede ja vähekindlustatud perede lasteaia toiduraha katmise toetus (puudega lapse lasteaia toiduraha kaetakse vallaeelarvest), koolitoidu toetus vähekindlustatud perele, kiitusega põhikooli- ja medaliga gümnaasiumilõpetaja toetus, jõulutoetus lastele sünnist neljanda klassini.

Suure-Jaani

Töövihikutoetus põhikooli- ja gümnaasiumiõpilaste vanematele, põhikooli- ja gümnaasiumilõpetaja ning medaliga gümnaasiumilõpetaja toetus, jõulupakid lastele sünnist kuni põhikooli lõpetamiseni, õppe- ja toidukulu toetus vähekindlustatud perele lasteaiakulude osaliseks katmiseks.

Tarvastu

Lasteaia- ja koolitoidu ning õppemaksu toetus vähekindlustatud perele, põhikooli ja gümnaasiumi väga heade tulemustega lõpetaja, rahvusvahelisel ja üle-eestilisel aineolümpiaadil või võistlusel edukalt esinenud õpilase ning esimest korda Tarvastu valla kooli mineva lapse toetus.

Viiratsi

Vähekindlustatud perele lasteaialapse toidupäeva ja gümnaasiumiastmes õppiva lapse koolilõuna toetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, paljulapselise pere toetus, lasteaialapse ja gümnaasiumiõpilase toiduraha toetus.

Viljandi

Esimesse klassi mineva lapse toetus, vähekindlustatud perele koolilõuna ja lasteaia toidupäeva toetus, õppekulu soodustus vähekindlustatud pere lasteaias käivale teisele lapsele ning stipendium õpilasele, kes on saanud tunnustuse rahvusvahelisel aineolümpiaadil, uurimistööde võistlusel või saavutanud auhinnalise koha üle-eestilisel olümpiaadil aines, milles rahvusvahelisi olümpiaade ei korraldata; kelle uurimis- ja/või teadustöö on Viljandile suure tähtsusega ja kes õpivad välisriikides enam kui kuus kuud.

Võhma

Esimesse klassi mineva lapse toetus, jõulutoetus koolieelikutele, toidurahatoetus ning koolitoetus paljulapselisele perele.

KUTSE- JA KÕRGHARIDUS

Kolga-Jaani

Keskeriõppeasutuses või kõrgkoolis bakalaureuse- ja diplomiõppes õppija ja üliõpilase toetus, võimaluse korral toetus keskeriõppeasutuse lõpetajale, kutseõppeasutuse lõpetajale ning kõrgkooli bakalaureuse-, diplomi-, rakenduskõrghariduse- ja magistriõppe päevase õppevormi lõpetajale.

Kõo

Kutseõppetoetus põhihariduse omandanud vähekindlustatud pere õpilasele, koolitoetus kõrgkooli päevase õppevormi lõpetajale.

Mõisaküla

Kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuseõppes täiskoormusega õppija toetus.

Paistu

Põhihariduse omandamise järel kutseõppeasutuse päevases vormis õppija toetus.

Pärsti

Toetus väljaspool Viljandimaad kutseõppeasutuse või kõrgkooli päevases õppevormis õppivale vanemliku hoolitsuseta noorele, stipendium ühele kutseõppeasutuse õpilasele, ühele kõrghariduse esimese ja ühele kõrghariduse teise astme õppe üliõpilasele, kui õpisooritustes pole avalduse esitamise päevaks võlgnevusi ja viimase semestri kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,5.

Saarepeedi

Toetus kutseõppeasutuse kiitusega lõpetajale ja põhihariduse omandamise järel kutseõppeasutusse õppima suundunud vähekindlustatud pere lapsele.

Suure-Jaani

Koolitoetus kutsekeskharidusõppe lõpetajale, toetus põhikooli või gümnaasiumi lõpetanud õpilasele, kes asub samal aastal edasi õppima kutsekooli ning on lõpetanud võlgnevusteta esimese semestri; toetus gümnaasiumi lõpetanud õpilasele, kes asub samal aastal edasi õppima kõrgkooli ning on lõpetanud võlgnevusteta esimese semestri; üüri- ja toidukulude toetus pärast põhikooli kutsekooli õppima asunud vähe kindlustatud pere lapsele.

Tarvastu

Toetus kutsekeskharidust andva õppeasutuse väga heade õpitulemustega lõpetajale, stipendium vähemalt kaks esimest aastat edukalt läbinud tudengile.

Viljandi

Majanduslikult rasketes oludes elavale ja edukalt õppiva üliõpilase toetus, üheksa nimelist kõrghariduse aastastipendiumi hästi õppivale tudengile, stipendium üliõpilasele, kes on olnud edukas uurimis- ja/või teadustöös rahvusvahelisel tasemel või kelle uurimis- ja/või teadustöö on Viljandile suure tähtsusega.

HUVIHARIDUS

Abja

Toetus Abja muusikakooli mõlema astme lõpetajale, huviringi toetus ajutiselt raskesse majanduslikku olukorda sattunud isikule.

Karksi

Laste huvitegevuse toetus majanduslikult vähekindlustatud peres kasvavale lapsele, õppetoetus perele, kelle kolmas ja iga järgmine laps õpib valla huvikoolis; pere kolmas ja iga järgmine laps vabastatakse Karksi-Nuia muusikakooli ja spordikooli õppetasust.

Kolga-Jaani

Sõidutoetus huvialakooli õpilasele, kui huvialaringi vallas pole.

Kõpu

Toetus laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks katmiseks.

Paistu

Õppetöö, huviala ja enesearendamisega seotud kulutuste täiendava kompenseerimise toetus.

Pärsti

Täiendus- ja ümberõppega seotud kulutuste ning õppeotstarbeliste sõidukulude katmise toetus.

Saarepeedi

Toetus laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks katmiseks.

Suure-Jaani

Toetus lastelaagris osalemiseks ning laste huviala- ja sporditegevusega seotud kulutuste osaliseks katmiseks.

Tarvastu

Spordi- ja noorsootegevusega seotud toetused (mittetöötavad kuni 20-aastased).

Viiratsi

Tasutakse iga õpilase ühe huviringi või -kooli kulud.

Viljandi

Viljandi huvikoolide õppetasust maksmise vabastamine või soodustus.

Tagasi üles