Hale parwe õnnetus. 16. Weebruaril tuliwad Rannu kihelkonna mehed Wiliandi laadalt kodu poole ja läksiwad Oiju parwest üleminema, kolme hobuse ja wankrega, aga wee hoog ja jeä plankas murdis parwe tulbad lahti, nüüd kukkusiwad kolm hobust ja inimest wette, kaks hobust ja wankert saadi wälja aidata, üks hobune wankrega ja mees upusiwad ära. Mees kes Rannu kihelkonnas elas ja Wiliandi kihelkonna Päri walla rewisionis olla, jätnud lese ja 5 wäeti last järele.