Austrial näitab lugu Dalmaatsias, Herzegowiinas ja Bosnias õige kirjuks läinud olewat, sest sealne rahwas on lausa mässamas ja tõstwat wihaselt mõeka Austria wasta üles, ilma et see oleks jõudnud mässamist õigel ajal waigistada. Dalmaatsia rahwas tõusiwad juba 1869 aastal Austria wasta üles, sest et nad ennast selle sõaseaduse alla ei taha anda ega nekrutid wõtta lasta. 1869 aastal tegiwad nad Austriale pää sooja ja see andis neile järele, ning jättis neid wana seaduse alla.