Arstide ja tervishoiutöötajate liidu pöördumine Viljandi haigla poole

PÖÖRDUME TEIE poole Viljandi haiglas töötavate arstide, õdede ja hooldustöötajate töösuhteid reguleerivate lepingute pärast.

Viljandi haigla on paljude töötajatega sõlminud käsunduslepingu, mis ei ole arsti, õe või hooldustöötaja puhul kindlasti juriidiliselt õige variant. Kui tööd tuleb teha käsundiandja juhtimise ja kontrolli all ning tööaega reguleerib tööandja, on sisuliselt tegemist siiski töösuhte ja töölepinguga, mida on võimalik tõestada.

Käsunduslepinguga töötajal puudub mitu töölepinguga antavat tagatist: eelkõige kaotab ta puhkusetasus ja haigushüvitistes. Töölepingu ülesütlemise korral on sätestatud minimaalsed etteteatamise tähtajad ning koondamise puhul on ette nähtud hüvitis, käsunduslepingu puhul neid pole.

Käsundisaaja kohta ei kehti kollektiivleping ning teda ei kaitse töötervishoiu ja tööohutuse seadus. Peame lubamatuks sõlmida käsunduslepinguid eesmärgiga jätta arvestamata ja töötajale seadusega ettenähtud ulatuses hüvitamata tegelik ületunnitöö, liiati siis niisuguseid lepinguid peale sundida.

ARSTIDE LIIT ja tervishoiutöötajate kutseliit on teadlikud haiglates valitsevast töötajate puudusest. Arstide ja õdede lahkumise pidurdamiseks oleme püüdnud parandada töötingimusi ning suurendada töötasu alammäära üleriigilise kollektiivlepinguga.

Kahjuks keeldus haiglate liit, mille liige on ka Viljandi haigla, kollektiivlepingu tingimusi sisuliselt arutamast. Oleme sunnitud sellest järeldama, et haigla juhid ei pea töötajate puudust probleemiks.

Haigla töö korraldamise üle otsustab tööandja, kuid seda tuleb teha seadusi järgides. Ületunnitööd ei saa nõuda, seda võib teha kokkuleppel. Kui tööandjal ei ole võimalik maksta ületunnitöö hüvitamiseks töölepingu seaduse järgi 1,5-kordset tasu, saab ta seda hüvitada ka vaba ajaga.

Teeme ettepaneku leppida töötajatega kokku kõigile vastuvõetav töökorraldus, mis tagab arstidele, õdedele ja hooldajatele mõistliku koormuse ning patsientidele kvaliteetse arstiabi. Nõuame, et töötajatega sõlmitud käsunduslepingud lõpetataks ning ületunnitööd arvestataks ja hüvitataks töölepingu seadusest lähtudes.

Kui käsunduslepingute alusel töötamine jätkub, soovitame Eesti arstide liidu ja Eesti tervishoiutöötajate kutseliidu liikmetel pöörduda tegeliku töösuhte tuvastamiseks ning saamata jäänud töötasu nõudmiseks tööinspektsiooni.

Tagasi üles