Sisukord
Paberleht
Paberleht

Eriolukorra juhi korraldus nr 158 ja 83

2 min lugemist
Eesti riigilipp FOTO: Elmo Riig

Korraldus nr 158 sätestab riigipiiri ületamise ajutise piiramise leevendusi ning nr 83 puudutab liikumispiiranguid pärast riigipiiri ületamist.

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 «Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu» muutmine Riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korraldust nr 78 «Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu» järgmiselt:

1) sõnastada punkt 55 järgmiselt: «5 5 . Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada isikul, kellel ei esine haigusnähte ja kellel on Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi kodakondsus, elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis.»;

2) täiendada korraldust punktiga 5 6 järgmises sõnastuses: «5 6 . Lisaks korralduse punktides 2–5 4 sätestatule on lubatud Soome Vabariigist Eesti Vabariiki sisenemise eesmärgil ületada riigipiiri järgmistel isikutel, kellel ei esine haigusnähte:

1) kelle Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;

2) kes õpib Eestis registreeritud õppeasutuses;

3) kes saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.»

2. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub 15. mail 2020. a ja alapunkt 2 jõustub 14. mail 2020. a.

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist» muutmine Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel ja tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 «Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil» kehtestatud eriolukorrast:

1. Muuta peaministri 16. märtsi 2020. a korraldust nr 32 «Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist» järgmiselt:

1) sõnastada korralduse punkti 3 alapunkt 62 järgmiselt: «62 ) isikud, kellel on seaduslik alus Läti Vabariigis või Leedu Vabariigis viibida ning kes saabuvad Eestisse vahetult Läti Vabariigist või Leedu Vabariigist;»;

2) sõnastada korralduse punkt 31 järgmiselt: «3 1 . Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti järgmiste Soome Vabariigist Eestisse siseneda lubatud haiguse tunnusteta isikute kohta:

1) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine või muude lepinguliste kohustuste täitmine;

2) isik, kes õpib Eestis registreeritud õppeasutuses; 3) isik saabub Eestisse vältimatul perekondlikul põhjusel, eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid.».

3) täiendada korraldust punktiga 32 järgmiselt: «32 . Korralduse punkti 3 alapunktis 8 ja punktis 31 nimetatud isikutele tehakse 14.19. maini Soome Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel sõitvatel laevadel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse vabatahtlik test.».

2. Korralduse punkti 1 alapunkt 1 jõustub 15. mail 2020. a ja korralduse punkti 1 alapunktid 2 ja 3 jõustuvad 14. mail 2020. a. Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel ja nõuete täitmiseks rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on 2 (2) hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Sunniraha ei ole karistus. Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel. Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Seotud lood
09.05.2020 13.05.2020
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto