Uued arenguvõimalused Viljandi laevamodellistidele

Andres Mägi, Viljandi Linnavalitsuse kinnisvara haldusameti juhataja

FOTO: Elmo Riig

8. NOVEMBRIL Sakalas ilmunud arvamuslugu «Tormipilved laevamodellismi horisondil» sisaldab ebaõigeid väiteid ja jätab kõnealusest protsessist kiiva mulje. Pean oluliseks seda teemat linnavalitsuse selgitustega täiendada.

Nimetatud lugu ei kajasta fakti, millest on teadlik ka selle kirjutaja Marten Laanisto. Nimelt on linnal Vaksali tänav 17 asuvate ruumide üürileping 2020. aasta lõpuni, mis tähendab, et enne selle lepingu lõppemist oleks linn niikuinii kuulutanud välja konkursi sobilike ringiruumide leidmiseks.

Selle infoga on kursis ka laevamodellistide ringi juhendaja. Konkursi tulemusi poleks keegi ette teadnud ning seetõttu poleks saanud ka kindel olla, et Vaksali tänava ruumid oleksid pärast 2020. aastat laevamodellistide ja motoringi käsutusse jäänud. On selge, et mida varem linn need huviringid endale kuuluvatele pindadele paigutab, seda stabiilsem on nende edasine tegevus, sest tulevikus jääks üürilepingute lõppedes ära vajadus uusi pindu otsida.

Vaksali tänav 17 ruumides on linn üürnik. See tähendab, et ta maksab ruumide eest igakuist renti. 2019. aastal on ühe kuu üür 1190,16 eurot ja sellele lisanduvad kõrvalkulud, mis olenevalt kuust jäävad 330 euro kanti. Aastas teeb see kokku umbes 18 281 eurot. Kui linn suudab huvitegevuseks sobivad ruumid leida oma pindadelt, on see ka maksumaksja rahaga mõistlikult ümberkäimine.

JAH, PAALALINA kooli ruumid vajavad laevamodellistide jaoks remonditöid, sellest hoolimata on saadav kasu suurem ja pikaajalisem, sest ei piirdu rahalise poolega.

Paalalinna kooli ruumidele kasutaja otsimisel peatuti laevamodellistide ringil, sest selle tegevus neisse sobib. Kui praegu on laevamodellistidel ja motoringil kahe peale kasutada umbes 250 ruutmeetrit, siis Paalalinna koolis on ainult laevamodellistide päralt 235 ruutmeetrit.

Üksikasjalikumad arutelud laevamodellismi- ja motoringi Vaksali tänavalt ärakolimise küsimuses algasid tänavu septembris. Esmalt arutati teemat huvikooli juhtkonnaga, kes siis omakorda arutas seda nende ringide juhendajatega. Seejärel kohtuti nii motoringi kui laevamodellismiringi juhendajaga. Viimati mainitu sai tutvuda ka ringile pakutavate ruumidega. Ta sai oma mured välja tuua ja neile otsiti lahendusi.

Möödunud reedel ilmunud arvamusloo kirjutajast on ebaõige väita, et modellistidega ei loodud mingit kontakti või et ükski ametnik ei ole vahetanud ainsatki sõna ringi juhendajaga. Ringi juhendaja ja linna vaheline kontaktisik on huvikooli direktor, kes on korraldanud kolm kohtumist õpetajatega ning ühe kohtumise õpilaste ja vilistlastega. Lisaks oli kohtumine Paalalinna koolis. Sellel osalesid huvikooli juhtkond, laevamodellismiringi juhendaja ja käesoleva loo autor ning kutsutud olid ka ringis osalevate laste vanemad. Peale selle on huvikooli juhtkond viinud laevamodellismiringi õpilased kahel korral uute ruumidega tutvuma. Seega ei saa väita, et linna ja laevamodellistide vahel suhtlust pole.

Mis puutub laevamodellismiringi õpilaste ja vilistlaste nimel linnale saadetud e-kirja, siis väide, et nende nõudmistele lihtsalt vilistati, ei vasta samuti tõele. Kirjas oli toodud hulgaliselt nõudeid, millele uued ruumid peavad vastama. Kinnisvara haldusamet ja huvikooli direktor vastasid kõigile küsimustele. Uutesse ruumidesse tulevad kõik samad vahendid ja võimalused mis seni, lisaks on ringil edaspidi rohkem ruumi.

RÄÄKIDES RINGIRUUMIDE uuest asukohast, mis laevamodellismiringi esindajate arvates on nende tegevust silmas pidades äärmiselt ebasobiv, ei saa kuidagi nõustuda, et ühe huviringi tegevuses on määrav asukoht. Seda enam, et uued ruumid on linnas, iga päev toimivas koolimajas. Arvestades Viljandi suurust, ei tohiks ringiruumide Paalalinna kooli kolimine probleemiks osutuda. Et tegemist on koolimajaga, on ka ühistranspordiühendused tagatud.

Kui peatuda korraks sellel, et laevamodellistidele pakutavad ruumid on nullkorrusel, peab täpsuse huvides vaja välja tooma, et neis ruumides on loomulik valgus, korralik ventilatsioon küttesüsteem. Need ei ole kindlasti keldriruumid kui midagi pimedat ja õppetööks ebasobivat.

On mõistetav, et ringi liikmed suhtuvad kõigesse oma ringi puudutavasse kirglikult. Hinnatakse oma kätega valmistatut ja ollakse kolimisele mõeldes murelikud. Samas on kolimine suuremas plaanis tavapärase elu osa, praeguste ja ­uute ruumide vahemaa on väike ning midagi ülemäära keerulist kolimises kui protsessis olla ei tohiks.

Marten Laanisto toob oma loos välja: « /.../ minu kui ringi vilistlase ning ka juhendaja Olle Järvekülje esitatud argumente ja teemasid ei peetud millekski, mis vääriksid arutamist.» Arvestades, et linn oli õpilaste ja vilistlaste nimel saadetud nõudmistele vastused andnud ning nendest nõudmistest suurema osa täitmisega nõustunud, oli koosolekul ainus korduvalt üleskerkinud teema uus asukoht. Jah, selles küsimuses linn tõesti nimetatud koosolekul oma seisukohta ei muutnud.

EI OLE ÕIGE SÜÜDISTADA linna oma kodanikest mittehoolimises ning öelda, et «linna ja huvikooli arvates ei ole praeguste õpilaste ringis hoidmine tähtis, sest küll tulevad uued». Laevamodellistide kolimise otsus tehti just nimelt ringi pikaajalisi huve silmas pidades, et mitte jätta neid sõltuma rendipindade olemasolust. Linna ja huvikooli esindajad pole kordagi väitnud, et ringi praegused õpilased ei ole tähtsad. Vastupidi, linna huvi on, et laevamodellismi traditsioon Viljandis jätkuks ning ring kasvaks nii populaarsuselt kui osalejate arvult. Uued ruumid Paalalinna koolis loovad selleks kõik tingimused.

Tagasi üles