Oliwad kõrswilja harijad juba enne esimestest nõuukamad, siis on nüüd linaharijad täitsa waesuse sisse langenud, kuna kõrswilja harijatest mõned mullu ja tänawu raha intressi peale saiwad panna. Põld on põllumehe kapital, millest ta elab, aga linaharija on ka siis, kui linad kõrge hinna sees seisawad, seesugune mees, kes oma kapitali mitte intresside peale ei ole pannud, waid kapitali küllest ühe summa tõise järel ära wõtab.