Õiguskantsleri hinnangul lokkab Puiatu erikoolis endiselt vägivald

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Puiatu Erikool

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Õiguskantsleri kolmapäeval Puiatus tehtud järelkontroll näitas, et  füüsiline ja vaimne vägivald on erikoolis endiselt tavaline nähtus, kuid kool on oluliselt parandanud eraldusruumi kasutamise korda.


Indrek Teder ning tema nõunikud viisid 19. novembril läbi järelkontrollkäigu Puiatu erikooli. Kontrolliti, kuidas on kool täitnud 12. mail tehtud erakorralise kontrollkäigu järel tehtud ettepanekuid rikkumiste kõrvaldamiseks.


"Tunnustan, et Puiatu erikool on õiguskantsleri ettepanekuid eraldusruumi kasutamise osas arvestanud peaaegu täielikult," teatas Indrek Teder.

Tänavu on eraldusruumi rahunema pandud ainult üks õpilane, kes viibis eraldusruumis ühe tunni. Seejuures oli kool õpilase eraldusruumi paigutamisel järginud kõiki alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevaid nõudeid. Siiski märkis õiguskantsler, et Puiatu Erikooli eraldusruum ei vasta endiselt sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Eraldusruumis pole joogivett ja vajalikku sisustust.

Samas nentis kantsler, et kool pole midagi suutnud ette võtta vägivalla vähendamiseks ning füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamiseks.

"Nii koolitöötajate kui ka õiguskantsleri vastuvõtul käinud õpilaste sõnul on füüsiline ja vaimne vägivald koolis endiselt igapäevane nähtus, ehkki õpilaste arv koolis on võrreldes eelmise õppeaastaga oluliselt vähenenud," taunis Indrek Teder.

Kui 12. mail toimunud kontrollkäigu ajal õppis Puiatu erikoolis 43 õpilast, siis 19. novembril kõigest 16 õpilast. Kooli töötajatele ei ole seni korraldatud koolitust nende psühhopatoloogiaalase teadlikkuse tõstmiseks. Samuti ei ole õpilastele endiselt määratud usaldusisikuid, ehkki enamik kooli töötajatest möönis usaldusisikute määramise vajadust juba 12. mail olnud kontrollkäigu ajal.

Erikoolis pole psühholoogi, mistõttu puudub nii kooli töötajatel kui ka õpilastel võimalus saada vajalikku abi ja nõustamist igapäevaselt tekkivate pingete maandamiseks.

"Kokkuvõtvalt olen seisukohal, et koolikeskkond Puiatu erikoolis ei ole hoolimata õpilaste vähesusest endiselt turvaline ei seal õppivate laste ega ka koolis töötavate pedagoogide jaoks, sest kool ei ole senini suutnud tarvitusele võtta kohaseid abinõusid vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamiseks," ütles õiguskantsler.

Endiselt õpivad Puiatu erikoolis ka psüühilise erivajadusega õpilased, ehkki kooli direktor on juba oma varasemas vastuses õiguskantsleri pöördumisele tunnistanud, et erikoolis ei ole käesoleval ajal kehtiva regulatsiooni alusel võimalik praktikas tagada vaimse alaarenguga lastele ja psüühikahäiretega lastele vajalikku ravi ega rehabilitatsiooniteenuseid.

Psüühilise erivajadusega õpilasi suunatakse endiselt Puiatu Erikooli põhjusel, et Eesti koolisüsteemis puudub hetkel eraldi kool vaimse alaarengu ja psüühikahäiretega kasvatuse eritingimusi vajavatele lastele.

"Peamised takistused kasvatuse eritingimusi vajavate laste koolide töös on õigusliku regulatsiooni puudulikkus ja endiselt puuduv erikoolide arengukava," rõhutas Indrek Teder haridus- ja teadusministeeriumi kohustusi.

"Riigi otsustamatuse tulemusena on juba aastaid kestnud olukord, kus täielikult amortiseerunud ja lagunevates koolihoonetes tegutsevad nn. erikoolid, mis oma olemuselt meenutavad pigem vanglat, kui laste resotsialiseerimisele suunatud õppe- ja kasvatusasutust. Puiatu erikoolis endiselt lokkav vägivald on ilmekaks näiteks, et olemasolev erikoolide süsteem ei toimi", märkis õiguskantsler kokkuvõtvalt.

Teder nentis, et kuigi vahepealsel ajal on vahetunud kooli direktor, ei ole siiani kasutusele võetud meetmed olnud piisavad, et tagada Puiatus õppivatele lastele füüsiline ja vaimne turvalisus ning nende erivajadustele vastavad tugiteenused. Seetõttu ei ole käesoleval võimalik saavutada ka erikooli kui mõjutusvahendi eesmärki, milleks on kaasabi osutamine alaealise õiguserikkuja resotsialiseerumisele ning alaealise järgnevate võimalike õiguserikkumiste ennetamine.

Õiguskantsler Indrek Teder esines kontrollkäigu ajal erikooli õpilastele ka kõnega, milles tutvustas õiguskantsleri institutsiooni ja ülesandeid laste õiguste kaitsmisel. Samuti toimus õiguskantsleri vastuvõtt selleks soovi avaldanud õpilastele ja kooli töötajatele.

Õiguskantsler pöördub Puiatu erikooli järelkontrolli tulemusena ettepanekutega rikkumiste kõrvaldamiseks nii erikooli direktori kui ka haridus- ja teadusministri poole.

Tagasi üles