Vajalik mitmekesisus

(Artikkel pärineb sotsiaalministeeriumi blogist.)

TÄNAPÄEVA üleilmastunud ühiskonnas on tähtis, et riik kohtleks kõiki inimesi võrdselt ning arvestaks nende eripäradega. Samuti on olulised kaasamine ja kõigile võrdsete võimaluste tagamine.

19. aprillil tähistati mitmekesisuse päeva. Mitmekesisuse all mõistetakse inimeste erinevusi, mis võivad väljenduda välimuses, kultuuris, vanuses, soos, päritolus, kogemustes, huvides, valikutes ja võimetes. Olenemata erinevustest, ühendab kõiki inimesi inimväärikus. Mitmekesisuse päevaga pöörati tähelepanu iga inimese tähtsusele ja erakordsusele ettevõtetes, organisatsioonides ja ka ühiskonnas laiemalt.

DEMOGRAAFILISED väljakutsed suunavad tööandjaid olema töötajate värbamisel avatumad ja kaasavamad. Mitmekesisust väärtustav sisekultuur ettevõtetes ja organisatsioonides ennetab diskrimineerimist ning loob meeldiva töökeskkonna. Kui mitmekesisust austatakse, on igal inimesel võimalik anda oma panus ja tunda end ühiskonna täisväärtusliku osana.

Erasektoris nähakse mitmekesisust üha enam kui võimalust ettevõtte edukust suurendada. Erinevad töötajad loovad keskkonna, kus on koos eri oskuste, teadmiste, kogemuste ja ettekujutustega inimesed. Erinevate inimeste ühise eesmärgi nimel töötamise tulemusena on organisatsioonid uuendusmeelsemad ja loovamad. See annab neile konkurentide ees eelise.

2012. AASTAL SÕLMISID sotsiaalministeerium ja Tallinna tehnikaülikool projekti «Erinevus rikastab» raames mitmekesisuse kokkuleppe ning lõid eraldi programmi mitmekesisusest huvitatud ettevõtetele. Praeguseks on mitmekesisuse kokkuleppega liitunud ligi 80 ettevõtet, avaliku sektori organisatsiooni ja vabaühendust. Mitmekesisuse kokkulepet koordineerib ja mitmekesisuse päeva tähistamist korraldab Eesti inimõiguste keskus.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik lepe, millega liitudes kinnitab ettevõte, vabaühendus või avaliku sektori organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, partnerite kui klientide seas. Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad kogukonna, et jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt.

Igal tööandjal on kokkuleppega võimalik ühineda. Selleks tuleb oma liitumissooviga pöörduda inimõiguste keskuse poole.

Tagasi üles