J. W. Jannsenisse puutuwaid teateid ja mälestusi on Eesti Kirjanduse Seltsile, tema mullusest ja tänawusest sellekohasest üleskutsest hoolimata wõrdlemisi alles wähesel arwul saadetud. Ja ometi on rohkeste põhjusi oletada, et wanema põlwe rahwa mälestustes isa Jannsenist praegugi weel nii mõndagi edasi on elamas – kas tema noore ea aegadest, tema Pärnus asumise päiwil wõi Tartus elamise ajajärgust, kus ta oma käe peal ajalehte toimetas, agaralt seltsielu õhutaiseks töötas, laulukoori juhatas jne.

Tellijale