Laastud. – Prantsuse walitsus on seaduse-eelnõu parlamenti annud, et külgehakkawate haiguste ära hoidmiseks saaks langenud sõjameeste surnukehad ära põletada. – 15. märtsist peale seatakse ka Austrias Saksamaa eeskujul leiwa- ja wilja-tähed sisse, mille järele üksi teatud osa jahu ja leiba wõib osta. – Sõjategewuse piirkonnas on mõnel pool sood juba lahti sulanud ja wesi jõgedes tõusnud.

Tellijale