KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi selle aasta teise taotlusvooru.

FOTO: Egert Kamenik

Keskkonnainspektsioon tuletab kalastuskaardi alusel püüdjatele meelde, et püügiandmete esitamine on neile kohustuslik.

Inspektsiooni teatel on harrastuspüügi andmete esitamine puudulik ja sageli jäetakse andmed üldse esitamata. Kalastuskaardi alusel püüdvatele harrastuskalastajatel on kohustus püügiandmed esitada viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu.

Andmeid saab esitada elektroonselt http://kala.envir.ee/ või www.pilet.ee või saata kalastuskaardi andjale tähtkirjaga või digitaalallkirjaga kinnitatult e-postiga. Andmed tuleb esitada ka sel juhul, kui püügil ei käidud või saaki ei olnud. Lisainformatsiooni kalastuskaardi alusel toimunud püügi andmete esitamise kohta annavad Keskkonnaameti vee-elustiku spetsialistid, kelle kontaktid on leitavad Keskkonnaameti kodulehelt.

Harrastajate püütud kalakoguste andmed annavad teadlaste läbiviidud püükide kõrval väärtuslikku lisainformatsiooni ning aitavad veekogude optimaalset kasutust planeerida. Nii on võimalik saada ülevaadet eri veekogude kalapopulatsioonide tugevusest, kalade arvukusest ja kudemise õnnestumisest.

Tõese püügiinfo esitamine on ka kalameeste endi huvides, sest see annab harrastuspüügi korraldamiseks selgeid signaale. Näiteks juhul, kui mõnel jõel käib kalapüük, kuid andmeid ei laeku, on põhjust muretsemiseks ning tuleb kaaluda püügi piiramist. Teisalt, kui püügiandmed näitavad püsivalt, et saagid on rikkalikud, viitab see veekogu heale seisundile ning seal on põhjust kalapüüki ka edaspidi lubada.

Keskkonnainspektsioon võtab harrastuspüügi andmete esitamise senisest suurema tähelepanu alla. Andmete esitamata jätmise eest võib määrata rahatrahvi kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot. Lisaks peab andmete esitamise nõude rikkuja arvestama sellega, et talle ei väljastata karistuse kehtivuse ajal ehk ühe kalendriaasta jooksul kalastuskaarti.

Kalastuskaart on vajalik püügil nakkevõrgu ja õngejadaga, vähipüügivahenditega , liivi ja kuuritsaga, teatud jõgedes lõhe, meriforelli ja jõeforelli püüdmisel spinningu ja lendõngega, püügil allveepüügivahenditega Saadjärvel ja Kuremaa järvel ning püügil Silma ning Endla looduskaitsealadel ja Matsalu rahvuspargis.