Erakonna Eestimaa Rohelised platvorm

Erakond Eestimaa Rohelised

FOTO: www.erakond.ee

Erakonna Eestimaa Rohelised platvorm Viljandi linnavolikogu valimistel 2009.


LINNA JUHTIMINE

1. Tagame linlastele võimaluse linna arengut puudutavates küsimustes aktiivselt kaasa rääkida ja otsustada. Selleks loome ja kehtestame siduvate rahvahääletuste mehhanismi kui ühe otsedemokraatia olulisima väljundi, et volikogu ja linnavalitsuse tegevus ei saaks minna vastuollu linlaste huvidega. Arvestataval hulgal linlastel peab olema võimalus linnavolikogu ja linnavalitsuse poolt vastuvõetud õigusakte vetostada või ise uusi algatusi välja pakkuda. Loome linna kodulehel küsimuste-vastuste ja kommenteerimisvõimaluse. 

2. Viljandil tuleb hakata süstemaatiliselt püüdlema suurema keskkonnasõbralikkuse poole ning pidama oma ökoloogilise jalajälje arvestust. Ümbritsevasse keskkonda ning loodusressursside kasutamisse tuleb suhtuda vastutustundlikult ja säästvalt. Et linn on igapäevaselt otseses sõltuvuses oma tagamaast, tuleks eesmärgid ja arvestus pidada suuremal alal, nt ühiselt kogu Viljandi maakonnas.

3. Viljandi arengu võti on koostöös. Tihe koostöö naabervaldadega tagab efektiivsema ressursikasutuse paljudes valdkondades, nagu transport, haridus, turism, jäätmekäitlus ja looduskaitse. Tihe läbikäimine ja kogemuste vahetamine Viljandi sõpruslinnadega aitab luua meeldivamat linnakeskkonda. Koostöö on vajalik ka avaliku sektori (riik ja linn), erasektori ja mittetulundussektori vahel. 

4. Linnavõim peab tegutsema eranditult avalikes huvides ning toimetama selle tagamiseks maksimaalselt läbipaistvalt. Planeeringumenetlustes tuleb erilist tähelepanu pöörata nii avalike huvide kui avaliku ruumi kaitsele Viljandis. 

5. Kodanikuühendused peavad saama aktiivsemalt linnaelus osaleda. Delegeerime ülesandeid koos vastava eelarve ja vastutusega kodanikuühendustele seal, kus nad osutuvad linnavalitsusest otstarbekamaks teenusepakkujaks. Toetame kogukondi siduvaid ühendusi (nt asumitepõhised seltsid) ja kaasame neid asjakohaste arutelude ja otsuste protsessidesse. 

6. Kõigil huvitatud osapooltel peab olema võimalus osaleda volikogu ja linnavalitsuse komisjonide tegevuses. 

7. Linna arengus kaasarääkimiseks toetame mõttetalguid ja arutelusid kasutades näiteks Avatud Ruumi meetodit.

MAJANDUS

8. Lähtume linna eelarve kavandamisel heaperemehelikkusest ja säästvast arengust kõige laiemas mõttes - ressursikasutus peab olema strateegiline, põhjendatud ja arukas. 

9. Viljandis tegutsevaid ettevõtjaid tuleb tunnustada ja toetada. Algatame sügisese ettevõtlusnädala korraldamise traditsiooni. Kaasajastame ettevõtluskonkursside korraldamist Viljandi parimate ettevõtjate väljaselgitamiseks ja tunnustamiseks. 

10. Peame oluliseks Viljandi Loomekeskuse kui piirkonna kasvukeskuse ja arengumootori arendamist.

11. Jätkame aktiivset koostööd Tartu ülikoolidega, tellides muuhulgas linnale olulisi uuringuid Tartu ülikoolidelt ning premeerides tudengite parimaid Viljandi-teemalisi uurimusi. 

12. Tagame avaturul mahe- ja talukaubaga kauplejatele füüsilise eraldatuse. Innustame kohaliku väiketootja ja mahetoodete kasutamist.

13. Aitame muinsuskaitsest tulenevate kohustustega majavalduste omanikel renoveerimiskavade koostamist. Samas oleme nõudlikud hooletusse jäänud hoonete ning kruntide omanike suhtes.

14. Algatame kesklinna kõnniteede tervikliku lumekoristuse ja libedustõrje.

15. Toetame terviklike infrasüsteemide rajamist, sealhulgas kogu linna hõlmava sadevee süsteemide rajamist.

16. Muudame viitade ja infomaterjalide abil turistidele senisest atraktiivsemaks Viljandi loodusväärtused: Lossimäed, järve rand, terviserajad, jne. Korrastame ja täiendame linna liikluskorraldust lisades eelinfoviitasid.

17. Turismis tuleb eelistada ökoturismi. Aktiivsed tegevused peavad olema keskkonnasõbralikud ning elamuslikud põhinedes kandi omapäral ning ajalool.

HARIDUS JA NOORED

18. Lastel peab olema võimalus õppida kodu lähedal. Nii hoiame kokku laste ja nende vanemate aega ja ressursse ning suurendaks koolitee turvalisust. Samas aitaks see tugevdada linnakogukondasid ja luua oma linnaosa identiteeti. Selleks peavad kõik Viljandi koolid olema heal tasemel ja võimaldama arendada erihuvisid ja -andeid. Gümnaasiumidesse vastuvõtmine peaks toimuma linnas ühtsete reeglite alusel nii, et õpilane ei pea tegema eraldi katseid mitmesse kooli. 

19. Õpikeskkond haridusasutustes peab olema meeldiv ja tervislik kõige laiemas mõttes. Koolide juures peab olema piisavalt turvalisi jalgrataste parkimise kohti. 

20. Koolides ja lasteaedades tuleb rohkem tähelepanu pöörata tervislikule toidule. Vaatame üle toitlustamise lepingud ja eelarve ning tagame nõustamise, et suurendada kodumaise ja mahetoidu osakaalu. Viljandi linna koolid peavad osalema koolipiima ning puu- ja köögivilja programmides. Lapsed ja noored väärivad parimat. 

21. Noorte arenguks on erialaste süvendatud õppetöö võimaluste ja huviringides osalemise võimaluste pakkumine väga olulised. Tagame igale lapsele võimaluse osaleda tasuta vähemalt ühe huviringi töös. 

22. Edendame loodushariduse andmist Viljandis. Selle ühe osana ehitame Viljandi Keskkonnahariduskeskuse mis saab osaks üleriigilises loodusmajade võrgustikus.

23. Kus võimalik, toetame kooliaedade korrashoidu.

24. Leiame Viljandis kohad õuesõppe praktiseerimiseks. 

25. Toetame noorte linnalaagrite ja malevate läbiviimist.

Peame vajalikuks noortekeskuse laiendamist kõikidesse linnaosadesse.

26. Toetame Viljandi Noortevolikogu tegutsemist. 

27. Toetame koolides eelkutseõpet koostöös kutsekoolide ja kõrgkoolidega.

28. Toetame valimisea langetamist 16 eluaastale kohalike omavalitsuste valimistel. 

SOTSIAALABI

29. Tagame eakatele jätkuvalt tasuta sõidu Viljandi ühistranspordis. 

30. Leiame võimaluse rajada uus leinamaja. Inimese elulõpp peab olema väärikas igas mõttes!

31. Arvestame tänavate ja hoonete projekteerimisel, ehitamisel või renoveerimisel, et need oleks kasutatavad ka liikumispuudega inimestele ja vaegnägijatele, aga näiteks ka lapsevankriga liikujatele. 

32. Lisaks erasektorile on ka linnavalitsusel oma roll üüriturul. Tagame linnale kuuluvate sobivate üüripindade olemasolu, mis oleks ligipääsetavad ja kasutatavad liikumispuudega või eakatele inimestele. 

33. Teeme riigi ja tööandjatega koostööd erivajadustega inimeste töölerakendamiseks. Soosime puudega inimeste palkamist, näiteks läbi invatakso kasutamise suurema limiidi neile, kel see töölesõiduks vajalik. 

34. Toetame keskealiste renoveerimiskeskuse algatust

KULTUUR

35. Toetame Viljandi Kompetentsikeskuse rajamist. On oluline, et keskus saaks arendada aktiivset koostööd partneritega nii Lõuna-Eestist kui välismaalt. 

36. Toetame vaimsust arendavaid projekte ja kooskäimiskohti. Jätkame traditsiooniliste festivalide toetamist. 

37. Eelistame rahvarohkete sündmuste hajutamist eri kuupäevadele.

38. Toetame Viljandi Linnaraamatukogu Männimäe filiaali säilimist

39. Viljandisse on paigaldatud atraktiivseid skulptuure. Toetame jätkuvalt avaliku ruumi mitmekesistamist omanäoliste skulptuuridega. 

Toetame muuseumide arengut.

40. Toetame pärandil põhinevate aktiivsete tegevuste, sh. rollimängud, kasvu.

41. Toetame Viljandi laululava rekonstrueerimist. 

42. Algatame vabaõhu treeninguplatside rajamise.

43. Rajame või korrastame koostöös naabervaldadega nii linlastele kui turistidele olulised puhke- ja spordirajatised: kergliiklusteed Vana-Võidu ja Jämejala suunal, järvede ujumiskohad jne. 

TRANSPORT

44. Linnasisene ühistranspordi kvaliteet peab saama stabiilselt ja järjepidevalt areneda. Selleks on vaja koostööd naaberomavalitsuste ja maavalitsusega. Ühistööna korrastame bussipeatustes ja veebis olevat teavet.

45. Arendame Viljandi jalgrattaliikluses seniste üksikute rattateede lõikude asemel välja turvalise jalgrattateede võrgustiku. Viljandi-suguses kompaktses ülikoolilinnas võiks jalgrattakasutus saada üheks peamisteks liikumisviisideks aastaajast sõltumata. 

46. Uutel rajatavatel ja renoveeritavatel avalikus kasutuses olevate hoonete juures nõuame adekvaatse jalgrataste parkimise infrastruktuuri olemasolu. 

47. Soovime keskkonnasõbraliku, kiiret ja mugavat rongiühendust. Soovime Paalalinna lisa raudteepeatust.

48. Linn peab leidma lahenduse Kauge tn. viadukti ehituseks.

KESKKONNAKAITSE

49. Tagame Viljandi parkide ja rohealade võrgustiku säilimise, sealhulgas Valuoja ning Kösti oja koridoris. Toetame Uueveski ja valuoja oru arendamist linlaste puhke- ja vabaajapaigaks.

50. Algatame Viljandi järvede keskkonnaseisundi seire ja analüüsi et selgitada välja algpõhjused miks järvede veekvaliteet on ebarahuldav

51. Koostöös keskkonnaspetsialistidega leiame terviklikud lahendused järvede kasutuse muutmiseks ja veeseisundi kvaliteedi tõstmiseks.

52. Soosime Viljandi järve kasutamist ennekõike mittemotoriseeritud veesõidukitega. Eelistame sõude ja aerupaate, purjekaid.

53. Toetame Viljandi järve ja kaldad kui loodus- ja keskkonnahariduse objekti igakülgset kasutamist õueõppes.

54. Loome rohkem jäätmete sorteeritud kogumise punkte linnaosades ning teavitame elanikke sorteerimisvõimalustest. Loome võimaluse ja info orgaaniliste jäätmete kogumiseks ja komposteerimiseks linnas. Parandame ohtlike jäätmete kogumise süsteemi ja kaalume võimalust laiendada isikute ringi, kes saaks jäätmekäituse eeskirjade rikkujaid trahvida. 

55. Piirame mürareostust, algatame sarnaselt Tallinnale ka Viljandi linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamise. 

56. Vähendame valgusreostust pimedal ajal, vähendades avalike hoonete valgustamist öösel. Me ei vähenda tänavate valgustamist, kuid tagame ressursisäästlike säästupirnide kasutamise. 

57. Ärgitame maaomanikke ja ühistuid koostööle näiteks muruniitmisel ja jäätmekäitluse organiseerimisel. 

58. Tagame koerte jalutusalade teemaplaneeringus ettenähtud jalutusalade väljaehitamise.

59. Rajame turistide ja linlaste jaoks Viljandisse juurde avalikke käimlaid.

60. Alustame koostööd linnalähedaste põllumeestega et vältida läga haisu linnas .

PLANEERINGUD

61. Linnaruumi kujundamise ja üldplaneeringute esmaseks eesmärgiks peab olema meeldiva linnakeskkonna loomine ja avalike huvide kaitse. Uusehitiste arhitektuur, ehitusmaterjalid ja haljastus peavad sobima ümbritsevaga.

62. Viljandi järvega seotud planeeringutes eelistame keskkonnasõbralikke tegevusi ja lahendusi. Rajame uusi paadisildu. 

63. Aitame eeskätt ühistuid, aga ka eramuid energiasäästu kavade koostamisel. Teostame ja teeme tasuta kättesaadavaks suurte korterelamute tüüpprojektide energiasäästliku renoveerimise projektid ja kalkulatsioonid ning vähendame koostöös riigiga energiasäästu realiseerimise kaudu elanike küttearveid. 

64. Toetame kortermaju parkimisprobleemide süsteemsel lahendamisel. Toetame ühistuid sertifitseerimisel. Lähtume korteriühistute ja (era)majade võrdse kohtlemise printsiibist. 

65. Algatame linna üldplaneeringu uuendamise ja linna arengukava 2014-2020 koostamise maksimaalselt avatud ja piisava ajaressursiga protsessina.

Tagasi üles