Austria-Ungrias räägiti küll jo mitu nädalat suure kiitusega, et riigiwäed mässamist Balkani poolsaarel pea saada lämmatama, aga asi näitab siiski imelik segane wälja, ja ehk küll Austria ajalehed rohkeist wõitlemistest räägiwad, kus mässajad põgenema aetud, ei põgene mässajad ometi kuigi kaugele, waid tõine päew aetakse neid jälle sealtsamast põgenema. See näitab wälja, nagu luiskaksiwad Austria sõnumed liig palju.