15. Weebruaril oli Zarskoje-Seloos seiswa kaardiwäe rügemendidel tänawu esimene harjutamise marsh, kuna ihukaitse rügemendid Keiserliku Majesteedi ees Gatshinas käisiwad, kus soldatitele kasarmutes lõunat oli walmistatud ja ohwitserid Keiserliku lauale kutsuti. — Hilja aja eest oli ühel Peeterburgi auukodanikul Fedorowil see auu Keiserliku Majesteedile mitmesugusi aia- ja põllutegewuse produktisi kingituseks wiia. Keiserlik Majesteet on temale selle peale ühe kalli-kiwidega ehitatud sõrmuse armulikult kinkinud.