Wiimasest rahwa ülelugemisest tuleb meile taga järele palju sõnumeid, millest wälja paisteb, et see lugemine mitmes tükis mitte õiget pilti meie maast ei wõi anda. Näituseks on Saaremaal M. mõisa herra won B. oma walla lugejatele ette pannud, et nad kellegi lugetawa kaardi peal seiswa sõna «Eestlane» alla kriipsu ei tohi tõmmata, waid üksi sõna «Lätlane» alla. Tema ütelnud, et kui nemad ennast Lätlaseks kirjutada, siis jäeda nemad oma maaga weel Riia külge, aga kui Eestlaseks, siis saada nad Tartu külge kirjutatud, mis neile suuri raskusi tuua.