Nagu igal aastal nii peeti ka tänawu 2-sest kunni 9-ma Weebruarini nõnda nimetatud «saksa laat» ära, kuhu ka oma jagu wõeraid kaupmehi ligi oli tulnud. Aga nii wähe rahwast maalt laada ajal ei ole weel enne nähtud, kui tänawu. Mõnel päewal ei olnud rohkem, kui paarkümmend inimest turu peal käimas, nii et kaupmeestel muud teha ei jäenud, kui wandudes trahteritesse minna ja seal oma paha meelt ära uputada. Öeldakse, et wõerad kaupmehed tänawu mitte nii palju ei olewat Wiliandi laadal teeninud, kui ära jõiwad.