Pärnu Eesti Põllumeeste Seltsi koosolekul 24. Januaril näitas president C. R. Jakobson mööda läinud aastat ja tööd lühikeses kujus ette ja arutas sealt õpetusi wälja, mis ka tulewiku tööle juhiks wõiwad olla. Ta kahetses seda wäga, et mitmelt poolt meie Eesti põllumeeste seltsa nimelt kardetawaks püütakse teha ja seeläbi head ja rahulist olekut meie ükskute rahwuste ja seisuste wahel rikkuda. Seesuguste wale laimduste wasta olla aga kõige parem wastus auus töö.