Seal astus terwe Eesti rahwas oma saadikute läbi Kõigekõrgema Trooni ette, oma truudust ja alandust awaldama. Kui eesti mehe mõtted sinna Trooni ette lendawad, siis põleb tema süda armastuses ja igawese truuduse tundmises. Seal Kõrge Trooni ees saime kõige suuremat armu tunda, mis meie ilmaski ette ei arwanud. Eesti rahwale on tõeste kewade kätte tulnud ja tema laulikud laulsiwad lõokestega wõidu, ning need laulud tõusiwad nagu lõokesed kõrgesse taewa poole ja rahwa waimustus tõusis ühes Kõrge Trooni ette.