Käesolewal aastal on Soomemaal mitmed tähtjad mälestuse-päewad ehk juubelid pühitseda, millest mitmed wäga tähtsalt Soome maa ja rahwa endise ajaloosse ja asutustesse isamaa poegade silmi tänuga tagasi kutsuwad waatama. — 250 aasta eest seisiwad Soomlased Rootsi lippude all ja wõitlesiwad suure wahwusega kuninga Kustaw Adolf'i juhatusel 4. Aprillil Lehi-jõe ülemineku lahingus usu wabaduse eest Saksa maal. Nõndasama auusa wahwusega wõitlesiwad Soome mehed Lützeni lahingus ühes tõiste Rootsi ja Saksa sõasalkadega.