Kõikidele kroonumeestele, kes mind Tallinnast muusikumängu ja lauluga saatnud on, awaldan oma südamliku tänu ja soowin neile omalt poolt head ja õnnelikku teenistust. Unterohw. P. Sitska. — Tartu kreisis, Tartu kihelkonnas olewa Lunia wallawalitsuse poolt antakse teada, et need, kes selle walla liikmed on ja 1861. aastal sündinud, wäeteenistuse sisse kutsumise kirjade walmistamiseks, 1882 aasta ette, ennast hiljemalt kunni 1. Märtsini 1882 selle wallawalitsusele tarwiliku tunnistuse kirjadega ülesandma peawad.