Warsaawast. 13. detsembril, kuna Warsaawas uue ajaarwu järele jo jõulusi peeti, sündis kelmide läbi suur õnnetus. Ristikirikus, kuhu rahwast rohkeste oli kokku tulnud, kuuldi kesk Jumala-teenistuse ajal korraga tulekahju hüüdmist. Kogudus tungis hirmuga wälja peasema, aga uste ligidal oli nii kole tungimine, et keegi edasi ega tagasi ei peasenud. See ajas kõige inimeste hulga meeletuma hirmusse. Tungimises saiwad 28 inimest surma ja 26 saiwad enam ehk wähem wigaseks.