Hobuste paaritamise toetus. Juba ammu oli riigiwalitsus talurahwa hobustesugu halwa paaritamise läbi kõhnaks minema arwanud ja ära näinud, ja on ülemas riigi hoostekaswatamise walitsuses selle wasta mõnda ette wõetud. Minewal aastal oli rahaministri lubaga 30,000 rubla sugutamise ja weuhobuste ülesostmiseks antud. Ja tänawu olla krahw Woronzow-Dashkow sellesama asja peale jälle niisama suurt abiraha palunud.