Algab esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine

Linnavalitsus ootab 31. märtsini vastuvõtuavaldusi Viljandi munitsipaalkoolide esimesse klassi astuvate laste vanematelt või seaduslikelt esindajatelt.

FOTO: Elmo Riig

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab 31. märtsini vastuvõtuavaldusi Viljandi munitsipaalkoolide, Jakobsoni, Kesklinna ja Paalalinna kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

Koolikohuslane on laps, kes 1. oktoobriks 2019 saab seitsmeaastaseks või kes on saanud käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse esimesse klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema õppima asumiseks.

Kaare kooli saab õppima asuda vaid koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel.

Õpilaskohtade jaotamine

Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse registrijärgset elukohta ja koolide õppekohtade arvu, võimaluse korral eelistatakse sooviavaldusi õppida õdede või vendadega samas koolis. Vastuvõtukorra järgi eelistatakse lapsi, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete põhjal Viljandi linn. Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, määrab komisjon sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades sealjuures neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse, kui on vabu kohti.

Avalduste esitamine on korraldatud Viljandi linna iseteeninduskeskkonna kaudu. Seal on võimalik esitada linnavalitsusele elektrooniliselt taotlusi neil lapsevanemail, kelle lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viljandis. Iseteeninduskeskkonna kaudu esitakse nii esimesse klassi astumise kui ka koolimineku toetuse taotlus. Keskkonda sisenemiseks tuleb veebilehel viljandi.ee valida ülamenüüst e-teenused.

Teiste omavalitsuste laste esimesse klassi astumise avaldused tuleb esitada selleks mõeldud blanketil, mis on kättesaadavad linnavalitsuse blankettide avariiulitel ja linna kodulehel.

Aprilli jooksul vaatab linnavalitsuse komisjon saabunud avaldused läbi ning määrab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Neile avaldustele, mis mingil põhjusel jäävad rahuldamata, saadetakse põhjendusega vastus aprilli jooksul avaldusel märgitud e-postiaadressil.

30. aprilliks kinnitatakse esimeste klasside õpilaste nimekirjad koolide kaupa ning seejärel avalikustatakse need koolide veebilehtedel. Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad need koolid, kus on vabu õpilaskohti. Mai jooksul toimuvad koolides infokoosolekud.

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda Viljandimaa koolivälise nõustamismeeskonna poole.

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit, on võimalik taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandit. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 100 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele.

Tagasi üles
Back