Loe Viljandi valimisnimekirjade programme!

Kohalikud valimised 2017

FOTO: Sakala

Sakala avaldab kuue Viljandi linna valimisnimekirja programmi täismahus ja sellisel kujul, nagu nimekirjad on need toimetusele saatnud.

EESTI KESKERAKONNA SEISUKOHAD JA TEGEVUSKAVA VILJANDI LINNA ARENGUKS 2017–2021

Käes on Eesti soe suvi, ees värviküllane sügis looduses ning kirev külvamise aeg poliitikas. 15. oktoobril kutsume ja ootame Sind taas valimiskastide juurde. See on aeg, mil tehakse kokkuvõtteid ja antakse hinnanguid seni tehtule. Meil on hea meel öelda, et Eesti Keskerakonna antud lubadused ja kavad Viljandi arendamiseks läbi aastate, soovid linna tuleviku kohta, on kas tehtud teoks, töös või viidud sisse Viljandi linna arengukavasse aastateks 2016–2021. Jah, paraku on ka asju, mille eest tuleb veel jätkuvalt võidelda, mille eest kindlasti seisame.

Keskerakond on ikka aktiivselt osalenud Viljandi elu suunamises. Seitseteist aastat, aastatel 1996 kuni 2013 hoidsime järjepidevalt kätt linna arengu pulsil erinevatesse koalitsioonidesse kuuludes. Viimase tööperioodi oleme olnud konstruktiivses opositsioonis. Tegusid teevad ikka inimesed. Keskerakonna fraktsioon Viljandi linnavolikogus on alati töine. Kõigi nende aastate jooksul on meie Viljandi linna pilt tundmatuseni muutunud. Ka väga palju meie 2013. aasta sügisel üheskoos kavandatust on viidud ellu või ellu viimisel. TEHTUD ON NII MÕNDAGI! Oleme kogu aeg seisnud linna iseseisva omavalitsusena, tugeva maakonnakeskusena jätkamise eest. Meie erinevad püüdlused, tegevused, sammud on olnud tulemuslikud. 734 aastane hansalinn on ka tulevase, nelja omavalitsusega maakonna iseseisev keskus. Saavutasime tasuta bussisõidu eakatele. Kahjuks viisid IRL ja Reformierakond siin sisse suhteliselt arusaamatud piirangud. Oleme esitanud koolilastele tasuta sõitu võimaldava volikogu määruse eelnõu, see on menetluses. Valitavas volikogus viime ta ellu. Olime Männimäe tööstuspiirkonnas Reinu tee ja Reinu tee läbimurde ringteele rajamise päris alguses idee väljakäija ning hiljem ehitamise juures. Korda on saanud hulga kõnniteid ja kergliiklusteid. Nüüd räägivad neist kõik. Siin peame liikuma edasi veelgi jõulisemalt. Muutsime tolmuvabaks Metalli tänava, panime valgustuse, nüüd on sellest saanud korralik tänav. Männimäe laste mänguväljak on laste poolt omaks võetud, aktiivses kasutuses. Raha tuli Keskerakonna ja Reformierakonna nn katuserahadest, lisa linnalt. Hiie tänava männikut läbiv rolleriraja lõik sai valgustuse tänu meie saadikurühma aktiivsele ja nõudlikule tegevusele linnavolikogus. Meil on väga hea meel mitme korrusmaja välisilme uuenemisest ja energiat säästvamaks soojustamisest. Me täname ja tunnustame selliseid korteriühistuid ja nende juhte.

AGA TEHA ON VEEL PALJU! Ees ootavad uued vajadused, uued väljakutsed! Meie taotlused ning astutavad sammud on kirjas Eesti Keskerakonna seisukohtades ja tegevuskavas Viljandi linna arenguks 2017–2021. Eesti Keskerakonna nimekirjas kandideerib Viljandi linnavolikogusse üle selle koosseisu jagu tublisid viljandlasi, kelle südameasjaks on Viljandi areng ja tulevik. Meil on meeskond, kellega kavandatu teoks teha. Me austame ja hoiame põlvkondade sidet. Viljandil on potentsiaali! Ühiselt ja üheskoos kõigi viljandlastega suudame palju! Nii on Viljandi linna tulevik kindel!

Me oleme solidaarsed kõigi linlastega! Meie hoolime igaühest ja seisame igaühe eest! Vali Eesti Keskerakond! Teised lubavad, MEIE TEEME!

Eesti Keskerakond taotleb, meie teeme ning meie eesmärgiks Viljandi linna arendamisel aastatel 2017–2021 on Viljandi, kui:

1. MAAKONNAKESKUSENA ARENEV, KINDLA TULEVIKUGA KODULINN

•    Kindlustame hansalinna Viljandi jätkamise ja arenemise tulevikku vaatava, iseseisva linnana ja tugeva maakonna keskusena

•    Suurendame Viljandi rolli ja laiendame sisulist toimimist maakonnakeskusena. Toetame igasugust koostööd piirkonnas ja piirkonna heaks. Rakendame koos kolme vallaga reaalselt tööle ühised asutused (maakonna ühistranspordikeskus, arenduskeskus jt)

•    Osaleme mõjusalt ja sisuliselt Viljandimaa Omavalitsuste Liidu (VOL) töös, muudame töö maakonna planeerimisel  ja arendamisel sisuliseks, tulemuslikuks ja kasulikuks

•    Astume süsteemsed sammud erinevatest eurofondidest ja Eesti riiklikest programmidest täiendavate rahaliste vahendite toomiseks linna

•    Muudame linnajuhtimise läbipaistvamaks ning konsulteerime linnarahvaga ja küsime linnakodanike arvamust enne kõigi olulisemate küsimuste otsustamist

•    Eesti Keskerakond on seisnud kohalike omavalitsuste tugevdamise, nende tulubaasi taastamise ja suurendamise eest! Keskerakonna juhitav Vabariigi Valitsus ja valitsuskoalitsioon taastab kohalikelt omavalitsustelt 2009. aastast ära võetud tulubaasi

•    Suurendame linnavolikogu sisulist rolli linna juhtimises

•    Tagame Viljandi linna strateegiliste dokumentide – arengukava, eelarvestrateegia ja üldplaneeringu – järgimise

•    Suurendame tippjuhtide vastutust linna sisulises ja praktilises juhtimises ja arendustöös

•    Planeerime ja arendame Viljandi linna tervikuna ja ühtse tervikliku linnaruumina, ühtse linnana ning linna ja selle eri osade omanäolisust arvestades

•    Kaasame mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud, korteriühistud ja muud kodanikeühendused linna arendamisse ja arengu kavandamisse

•    Jätkame ettevõtjate ümarlaua tegevust

•    Käivitame linnavõimude ja korteriühistute sisulise dialoogi (ümarlaud)

•    Toetame eakate ümarlaua, puuetega inimeste ümarlaua, kodanikeühenduste ümarlaua  ja teiste koostöövormide käivitumist ja tööd

•    Tõstame seltside ja kodanikeühenduste tegevustoetuste mahtu, toetame nende tegevust

•    Muudame Viljandi linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi, põhimõtteid ja sisu. Viljandi linna arengukava on sisult üldisem, valdkondlikele ja munitsipaalasutuste arengukavade nn raamkava

•    Muudame arengukava koostamise protsessi võimalikult avatuks, linlasi ja kõikki huvigruppe kaasavaks. Kutsume osalema erinevaid asjatundjaid, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia inimesi, arhitekte, ettevõtjaid, looduskaitsjaid, linnainimesi

•    Arvestame Viljandi linna arengukava ning valdkondlike arengukavade koostamisel ja realiseerimisel kõigi linnakodanike ning Viljandi erinevate linnaosade ja asumite vajadustega – IGAÜHE EEST!

•    Toetame Viljandi linnaosade ja asumite identiteeti ning ühistegevust oma arengu korraldamisel – VÕIM KODUKOHTA! Tähtsustame  ja tõstame au sisse kogukondade, asumite ja tinglikult linnaosade arengu ja arendamise

•    Aitame igati kaasa Viljandi linnaosade ja asumite ning kogukondade arengut toetavate seltside tekkele ja tegevusele

•    Kujundame ja sisustame veelgi enam reaalse sisuga Viljandi haridus-, kultuuri-, spordi-, puhkuse- ja aedlinna, rohelise ja eluterve linna ning tervisliku ja tervist edendava linna mainet ning hoiame juba olemasolevat

2. IGAÜHEST HOOLIV JA SOTSIAALSELT TURVALINE KODULINN

•    Kompenseerime hinnatõusud sotsiaalset kaitset vajavatele kaaslinlastele, läbi erinevate teenuste soodsama osutamise ja toetuste rakendamise

•    Tagame tasuta bussisõidu kogu linnarahvale ja koostöös naabervaldadega kõigile Viljandimaa inimestele

•    Viime hinnatõusude kompenseerimiseks sisse pensionäride sünnipäevatoetuse juubilaridele

•    Tagame jätkuvalt tasuta sooja koolilõuna kõigile Viljandi koolide lastele

•    Eesmärgiks on tasuta lasteaiatoit nii Viljandi linnas kui kogu riigis (riigi poolt rahastatuna). Tagame linna lasteaedades vähemalt tasuta hommikusöögi

•    Jätkame koolialguse toetuse maksmist. Suurendame ranitsatoetust ja maksame 150 eurot igale esimesse klassi minevale koolijütsile

•    Jätkame elamispinda vajavate üürnike, sh sundüürnike probleemide lahendamist

•    Rajame korraliku, kaasaegse ja tänapäevase sotsiaalkeskuse Viljandi kesklinna

•    Toetame uue Viljandi haigla ja perearstikeskuse rajamist Viljandi kesklinnas

•    Jätkame koostööd politsei ja noorsoopolitseiga

•    Toetame naabrivalve tegevust ja uute naabrivalve piirkondade laiendamist uutesse linna piirkondadesse

3. TÖÖKOHTI LOOV, ETTEVÕTLIK JA ETTEVÕTLUST TOETAV KODULINN

•    Aitame luua tasuvaid töökohti ning tuua uusi ettevõtteid Viljandisse

•    Tõhustame koostööd maakonnas tegutsevate erinevate riiklike ja omavalitsuslike töökohti vahendavate ja ettevõtlust toetavate tugistruktuuridega (Viljandi Arenduskeskus, Eesti Töötukassa jt)

•    Tõhustame koostööd Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli ja ettevõtjatega

•    Oluline on iga töökoht. Uute töökohtade loomise ning uute ettevõtete Viljandisse tuleku toetamiseks jätkame linna tööstuspiirkondades ja tööstusaladel vajaliku tugitaristu arendamist ja rajamist (teed, kergliiklusteed, trassid, linnavalgustus): Ravila, Puidu ja Vabriku tänaval, Männimäe ja Reinu teel, tulevikus Vaksali tänava pikendusena

•    Ehitame välja uued kergliiklusteed ja kõnniteed kogu Reinu tee ulatuses, Riia mnt paremal äärel Männimäe elamurajoonist Männimäe tööstuspiirkonda ja mujal

•    Arendame Viljandi linna kogu Viljandimaa turismipiirkonna keskusena ja olulise turismi sihtkohana, tehes koostööd erinevate partneritega

•    Toetame igati ja kõigi võimalike vahenditega siinse, Viljandi linnale ainuomase loomemajanduse arengut

•    Teeme igakülgset koostööd Tartu Ülikooli Kultuuriakadeemiaga

•    IT-kolledž ja teisedki „hullumeelsed“ ideed väärivad tähelepanu, julgustavat toetamist

•    Muudame ettevõtete tuleku linna seaduste piires võimalikult mugavaks, vajalike detailplaneeringute menetlemise ja muude dokumentide vormistamise kiireks

4. ELAMISVÄÄRNE JA HUBANE KODULINN

•    Meie prioriteediks on kergliiklusteede, jalg-, jalgratta- ja kõnniteede arendamine! Teeme korda Viljandi kõnniteed, vähemalt kahekordistame tööde mahud!

•    Loome kõnniteede pideva jooksva ja hooldusremondi süsteemi

•    Korrastame, remondime ja renoveerime koolide ja lasteaedadeni viivad kõnniteed – Riia mnt, Uus tänava Kesklinna Koolini, Suur-Kaare tänava kõnnitee jt

•    Jätkame linnaosi läbivate peatänavate, neid kesklinnaga ühendavate ning kesklinna turismipiirkondadega ühendavate kergliiklusteede kvaliteedi parandamist ning korrastamist, remonti ja renoveerimist – Valuoja orgu läbivad kõnniteed, Uueveski tee, Paalalinna Maksimarketi ja Kesk-Kaare tänavate vaheline jalakäijate tänav, Väike-Kaare ja Kauge tänav, Põhja puiestee, Männimäe tee jt

•    Arendame ja ehitame välja kergliiklustee, tolmuvaba jalg- ja jalgrattatee Valuoja oru idapoolsel või kesklinnapoolsel küljel ning ühendame selle kergliiklusteede võrgustiku osa vanalinna,  kesklinnaga ning Uueveski linnaosaga Kirikumäel ja teiste tänavate kaudu

•    Ehitame välja ja asfalteerime Riia mnt kõnnitee, A. Irve tänava ja Reinu tee vahelisel alal ning Reinu teest Riia mnt kalmistuni

•    Ehitame ja rajame täiesti uued kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed Viljandi linna tööstuspiirkondades või ühendustena nendega

•    Viime lõpule rannapromenaadi ehitamise Viljandi järve rannast Tartu maanteeni Köstis

•    Rajame vajalikud uued ohutud ja turvalised ülekäigurajad: Männimäel, Riia maanteel Jaani lihapoe ja laste mänguväljaku kohal, Reinu teel teater „Ugala“ kohal, teatrihoone renoveerimise käigus uuendatud kergliiklustee pikendusena, Leola tänaval, selle ja Nurme tänava ristil ja mujal

•    Tõstame ülekäiguradade liiklusohutust ning kaasajastame neid nõuetele vastavaks

•    Korrastame ja renoveerime põhjalikult linnast väljuvad ja maanteede pikenduseks olevad põhimagistraalid – Uus tänav, Tallinna tänav, Vaksali tänav, Pärnu mnt, Riia mnt –, kaasates võimalusel projektipõhiselt eurorahad ja riiklike programmide vahendid

•    Rekonstrueerime olulised ristmikud – Vaksali–Tallinna–Kauba, Vaksali–Hariduse, Vaksali–Leola ja Leola–Tallinna ristmikud

•    Alustame kõrvaltänavana Männimäe tee rajamise töid, tagades lõpuks nii tolmuvaba väljasõidu Reinu teele ja Puidu tänavale, mööda Männimäe elamualadest

•    Rakendame meetmed liikluse rahustamiseks kesklinnas, elamurajoonides, sh. Riia maanteel ning selle möödasuunamiseks elamurajoonidest, sh Männimäe elamurajoonist

•    Analüüsime ja koostame Riia maantee ja kogu Männimäe liikluse terviklahenduse, mis käsitleb liiklust, liikluskorraldust, parkimist ja haljastust

•    Kaalume läbi võimalused ning alustame töid Viljandi linnast lõuna poole viiva väljasõidu kavandamiseks, projekteerimiseks, rajamiseks ja ehitamiseks ühendusena ning põhitänavana ringteele üle Vaksali ja Vabriku tänava ning Reinu tee

•    Töötame läbi võimalused ja rakendame abinõud teravate parkimise probleemide lahendamiseks Kesklinnas, Männimäel ja mujal

•    Alustame uute parklakohtade väljaarendamist ja rajamist Männimäel Männimäe tee ja Riia mnt äärtel, Paalalinnas ning teistes kortermajade elurajoonides, koostöös ja koos asjast huvitatud inimeste ja korteriühistutega, kaasates projektipõhised rahad

•    Toetame kesklinna väga vajalikku parkimismaja ehitust

•    Me ei toeta praeguse liiklusskeemi ja parkimiskorralduse väljakäidud kergekäelist ja selgete põhjendusteta muutmist Vabaduse platsil ning Tallinna ja Vaksali tänava alal (Vabaduse platsi muutmine jalakäijate alaks ja sellel parkimise lõpetamine; Tallinna tänava sõiduala kitsendamine jalg- ja jalgrattatee rajamiseks jms)

•    Tänase linnavalitsuse idee ja kava viia parkimine ja autod täielikult ära Vabaduse platsilt, tulevase riigimaja eest, on loogikavastane ja tõsiselt läbimõtlemata, viia see Valuoja rohealale aga lausa mõistusevastane

•    Käivitame Viljandi linna kommunaal- ja heakorratööde „kiirabi“. Muudame munitsipaalasutuse Viljandi Linnahooldus töö mobiilsemaks ning linna heakorra ja välisilme vajadusi paremini arvestavaks

•    Toetame korteriühistute tegevust. Meil on väga hea meel mitme korrusmaja välisilme uuenemisest ja energiat säästvamaks soojustamisest. Me kiidame, täname ja tunnustame selliseid korteriühistuid ja nende juhte

•    Käivitame korteriühistute ja kogukondade projekte toetavad programmid „Õuealad ja haljasalad korda!“, millest saab taotleda projektide omafinantseeringut ja kaasrahastust korteriühistute ja kohalike teede, parkimisalade, laste mänguväljakute, haljasalade, prügimajanduse korrastamiseks, renoveerimiseks ja ehitamiseks

•    Pöörame senisest suuremat tähelepanu elamukvartaleid teenindavate teede mahukamale hooldamisele ja remondile

•    Toetame munitsipaalkorterite ehitamist ja selleks riikliku programmi kiiret käivitamist

•    Toetame igati eramuehituse käivitumist Viljandis, selleks ette valmistatud uutel elamualadel Kanepi, Karja–Järve, Järveotsa ja teistes elamurajoonides. Alustame eeltöid ja taristu arendamist Järveotsal 2018. aastal

•    Arvestame linnaplaneerimisel laste, eakate ning erivajadustega inimestega. Jätkame linna muutmist lapsevankriga ja ratastooliga liikuvatele inimestele ligipääsetavaks (kaldteed, bussid, sõiduteega samale tasemele viidud ülekäiguradade kõnniteeservad jms)

5. ROHELINE JA ELUTERVE KODULINN

•    Muudame Viljandi tõeliselt jalakäijate ja jalgratturite linnaks

•    Toetame ja propageerime tervislike eluviiside järgimist rahvatervise programmi osana

•    Jätkame Valuoja oru jalg- ja jalgrattateede väljaehitamist. Rajame ja korrastame matkarajad, jalgteed ja jalgrattateed Uueveski ja Kösti orus  

•    Teeme tööd ja kaugema eesmärgina liidame ümber Viljandi järve, Valuoja oru ning Uueveski ja Kösti oru jalg- ja jalgrattateed ning matkarajad ühtseks kergliiklusteede võrgustikuks ümber Viljandi linna nii moodustuva VILJANDI ELU RINGINA

•    Koostöös Viljandi valla, maanteeameti ja teiste asutustega ühendame ja seome Viljandi Elu Ringi Suure Elu Ringina Viljandi lähiümbruse puhkepiirkondade ja -kohtadega Heimtalis, Holstre-Pollis, Varesemägedes, Vana-Võidus ja kaugemalgi

•    Jätkame Viljandi järve ranna ja puhkeala korrastamist ja välja arendamist ning kogu Viljandi järve ümbruse puhkepiirkonna tervikliku arendamise kava realiseerimist

•    Korrastame Viljandi ajaloolis-kultuuriloolise ja maastikulise looduse õpperaja

•    Kavandame ja arendame välja Viljandi Kesklinna tervikliku jalakäijate ala lõigul Tallinna tänav – Arkaadia Aed – Viljandi Linnaväljak – Johan Köleri park – Raekoja park – Trepimägi – Viljandi järve rand ning teise suunana üle Lossi tänava Lossimägedesse

•    Viljandi linna osaks on kaunis ja ökoloogiliselt väärtuslik loodus. Korraldame Viljandi unikaalse ja kordumatu looduse – reljeefi, veekogude ja haljastute – hoiu ja hoolduse ning senisest mõjusama arvestamise linnaruumi kujundamisel. Kultuurne linn suhtub austavalt oma loodusesse, haljastusse, puudesse, põõsastesse ja hoiab neid

•    Kehtestame Viljandi linna haljastuse arengukava

•    Tõstame oluliselt haljastustööde kvaliteeti ja professionaalsust ning tagame linnahaljastuse, parkide ja puiesteede kompetentse hooldamise, uuendamise ja arendamise. Kasutame Viljandi linna uushaljastuses eeskätt suuri, palliga puid

•    Korrastame linnas olemasolevad haljasalad ja pargid ning rajame täiesti uued haljasalad vastavalt kokkuleppele linlastega ja kooskõlas linna erinevate arengukavadega

•    Rajame Männimäe ribapargi Männimäe tee koridori alale koostöös Männimäe elanikega, vastavalt linnarahvaga läbiarutatud kehtivale detailplaneeringule

•    Jätkame legendaarse Viljandi linnapea August Maramaa poolt alustatud tööd ning istutame linnas nelja aastaga 400 uut puud

•    Mahavõetud puud tuleb asendada! Kehtestame volikogu määrusega vastava korra

•    Enne uute vaadete avamist, raieid parkmetsades ja muid sarnaseid töid hindame linna võimekust viia läbi iga-aastaseid hooldustöid (niitmised, võsaraie jms). Vastav võimekus on selliste tööde alustamise eelduseks  

•    Jätkame Viljandi purskkaevude renoveerimist

•    Jätkame linnas sademevee kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist

6. LOOV, HARITUD JA NOORTESÕBRALIK KODULINN

•    Koolile annab näo kogukond. Iga Viljandi linna kool omanäoliseks!

•    Jätkame koolimajade ja lasteaedade remonti ja rekonstrueerimist

•    Renoveerime Viljandi Paalalinna Kooli ja kaasajastame õpikeskkonna. Linnavalitsuse poolne tööde korraldus ise tuleb muuta senisest süsteemsemaks ja läbimõeldumaks

•    Renoveerime põhjalikult Viljandi Huvikooli hoone Cr R Jakobsoni. Õuel paiknev puust maja saab tulevikus oma koduks Viljandi Kunstikoolile  

•    Kaalume tegevuste alustamist huvikooli laiendusena ühise Viljandi Tehnoloogia Maja ja Loodusmaja (Keskkonnamaja) rajamiseks

•    Arendame välja laste- ja noorte mänguväljakute võrgu Viljandis, toetame olemasolevate korrastamist ja uute rajamist kortermajade kvartalite siseõuedesse

•    Korrastame ja renoveerime Viljandi koolide staadionid ja spordiväljakud ning võimaldame nende avaliku kasutamise linnaosa noortele ja teistele linlastele

•    Tagame Viljandis lasteaia- ja sõimekoha kõigile soovijatele

•    Renoveerime ja muudame energiasäästlikuks Männimäe ja Mängupesa lasteaia hooned

•    Ehitame vajadusel Viljandi kesklinna uued, täiendavad lasteaiakohad, eelistatuima variandina lasteaia Mesimumm juurdeehitusena

•    Tagame laste tasuta osalemise ühes huviringis või trennis

•    Haridusasutuste võimaliku ja vajaliku ühendamise korral peame õigeks liita koolid ja lasteaiad ühe linnaosa piires

•    Peame põhjendatuks logopeedide ja teiste eripedagoogide rakendamist ning nõustamise ja abi osutamist jätkuvalt kõigis linna koolides

•    Viime lasteaiakasvatajate ja -õpetajate palga tavaõpetaja miinimumpalga tasemele

•    Arutame erivajadustega laste ja omastehoolduse vajadused ja mahud läbi huvigruppidega

•    Toetame linna poolt laste ja noorte kultuuri, spordi ja muid vaba aja tegevusi, ühiselt korraldatud ettevõtmisi, talguid, ka rahaliselt

•    Toetame igati isamaalist kasvatust just noorte hulgas

•    Kutsume ja julgustame noori linna elus ja arengus kaasa rääkima, olles avatud kõigiks erinevateks ideedeks

•    Peame vajalikuks ja toetame igati noortele peredele suunatud ürituste korraldamist

7. LOOMINGULINE, KULTUURISÕBRALIK JA SPORTLIK KODULINN

•    Jätkame Viljandi vanalinna tänavate rekonstrueerimist ja kivikatendite ennistamist, kasutades erinevaid katendeid sõltuvalt tänava tähtsusest ja rollist

•    Jätkame Viljandi Lossivaremete rekonstrueerimist

•    Jätkame töid Viljandi ajaloolise linnamüüri markeerimisel ja eksponeerimisel

•    Jätkame ja säilitame olemasolevaid ning laiendame veelgi Viljandi sümboliks olevaid kultuuriüritusi, festivale ja konverentse ning isetegevust ja õhinapõhist rahvakultuuri, toetades neid ka linna poolt

VILJANDI TOIMIMA TÕELISE EESTI KULTUURIPEALINNANA!

•    Jäädvustame Viljandiga seotud Jaak Joala ja Vello Orumetsa mälestuse

•    Taastame Viljandi Vabadussõjas langenute ausamba tema ajaloolises kohas Vabaduse platsil, koostöös avalikkuse ja kõigi huvitatud organisatsioonidega

•    Selleks vajaliku Vabaduse plats 6 hoone (endine parteimaja) lammutamise eelduseks oli hoone riigi poolt tasuta üleandmine Viljandi linnale, nõudsime seda, tänane Eesti Keskerakonna juhitud Vabariigi Valitsus seda ka tegi

•    Jätkame Viljandi järveäärsete spordiväljakute korrastamist ja renoveerimist

•    Renoveerime vana spordihoone

•    Toetame Viljandi tenniseväljakute ja tennisemaja renoveerimist Viljandi järve puhkepiirkonnas erakapitali poolt ja laiendame selle avaliku kasutamise võimalusi

•    Rekonstrueerime ja uuendame Viljandi järve terviseraja

•    Viljandi peab saama veekeskuse ja ujula! Toetame igati erakapitali tegevust selles valdkonnas. Lõpetame senise hägusa, varjatud, suletud ja avalikkusele arusaamatu asjaajamise ning avaliku rahaga läbimõtlematu ümberkäimise veekeskuse arendamisel

•    Ehitame rahvusvahelistele nõuetele vastava lühiraja ujula

•    Jätkame ja laiendame Viljandi sümboliks olevaid spordiüritusi. VILJANDI TOIMIMA TÕELISE EESTI SPORDIPEALINNANA!

•    Tõstame kultuuri- ja sporditoetuste mahtu

•    Toetame spordiklubide tegevust läbi ühtsete põhimõtetega toetussüsteemi

•    Austame, julgustame ja toetame oma jõududega Eesti kõrgliigades mängivaid võistkondi (jalgpallklubi „Tulevik“, Viljandi HC väravpallurid)

•    Toetame rahaliselt linna noorte esindusvõistkondi

•    Jätkame linnaosade kultuuri ja spordiürituste toetamist

*** Oma programmi oleme kavandanud kõigi Viljandi erinevate linnaosade ja asumite – Männimäe, Paalalinna, Kantreküla, Uueveski, Peetrimõisa ja Kösti ning Kesklinna ja Vanalinna  – vajadusi arvestades ning neis tegevusi kavandades.

EESTI KESKERAKOND – KES SIIS VEEL!

Teised räägivad, MEIE TEEME!

 

Ehitame Viljandit Edasi! Viljandi linna IRLi programm 2017-2021

Viljandi elu edenemine 2013-2017

Avasime lauluväljaku, lapsed said uues kuues muusikakooli, korrastasime Vaksali tänava, valmistasime ette Paalalinna kooli uuenduskuuri, uuendasime vanalinna tänavaid ja kõnniteid ning järveäärne jalgpalli kunstmuruväljak ja Kesklinna kooli staadion said uue katte.  See on väike, aga väljapaistev osa tehtust.

Samal ajal juhtus ka muud olulist: Viljandi Gümnaasium on end igati õigustanud, Ugala sai uue sisu ja välimuse, Centrumisse rajati kino, Viljandissse kolis Maaelu Edendamise Sihtasutus, algas vana Grand Hotelli renoveerimine, aktiviseerus kodanike ühenduste tegevus, käivitus kaasav eelarve, maksumaksjate hulk linnas kasvas, arenes ettevõtlus ja Viljandi elanike palgatase tõusis 13. kohalt Eesti esikolmikusse, Viljandi ettevõte Cleveron tunnistati Eesti aasta ettevõtteks ja Viljandi jäähalli edendaja Timo Tints tunnistati Eestimaa spordihingeks 2016. Sedagi loetelu võiks jätkata.

Viljandi on parim linn elamiseks nii noortele kui vanadele, siin on kõik käe-jala juures ning sõbralik ja ilus keskkond. Ainult koostöös teiste valdade, erakondade, ühenduste ja eelkõige tublide inimestega suudame oma unistusi täita.

Et Viljandis oleks veelgi parem elada, selleks

•    valmib kindlasti veekeskus

•    teeme korda lasteaiad

•    uuendame Paalalinna kooli

•    avame kodu ehitamiseks uued elamurajoonid Järveotsal ja Roo tänaval

•    korrastame kvartalisisesed parklad koos korteriühistutega Männimäel ja Paalalinnas

•    toetame igati kodanikeühenduste ja teiste kogukondade omaalgatuslikke ettevõtmisi

•    tagame perekeskuse kaudu nõustamisteenused kõigile lastest eakateni

•    Kaare kool ja täiskasvanute gümnaasium on ja jäävad

•    võtame koolide huviringid ristkasutusse, et valikut suurendada

•    kehtestame erialastipendiumid

•    teeme korda koolistaadionid

•    anname stardipaketi vastsündinutele ja seame sisse koolilõpetamise toetuse

•    moderniseerime ekstreemspordiväljaku, rajame välijõusaali ja toetame edaspidigi jäähalli tegevust

•    tõstame lasteaiaõpetajate ja huvikoolide õpetajate, kultuuritöötajate ning raamatukogutöötajate palka

•    arendame välja laste turvakoduteenuse

•    pakume viipekeele tõlke teenust.

Et vanematel ja abivajavatel inimestel oleks siin hea olla, selleks

•    arendame välja soodsa ja tänapäevase ühistranspordi ning sotsiaaltranspordi teenuse

•    aitame kaasa seltskondlikule ja huvitegevusele

•    alustame „Pargipingi“ programmi

•    kohandame kõnniteid lapsevankri, ratastooli ja rulaatoriga liikumiseks

•    käivitame programmi vanemaealiste ja puudega inimeste tööhõive parandamiseks

•    parandame erivajadustega laste õpitingimusi

•    arendame edasi koduteenuseid, et eakad saaks oma kodus väärikalt elada

•    loome ja arendame osalise hooldusega toetatud elamist

•    parandame liikumispuudega inimeste juurdepääsu avalikele hoonetele.

Koostöös riigi- ja erasektori ning mittetulundusühendustega

•    kujundame Vabaduse platsi ümber tänapäevaseks linnasüdameks

•    rajame õuesõppenurki ja mänguväljakuid ning toetame hoovide ja avalike puhkealade korrastamist

•    jätkame projekte „Värvid linna“ ja „Lilled linna“ ning vanalinna restaureerimistoetuse maksmist

•    taastame Vabadussamba

•    toetame riigiasutuste tulekut Viljandisse.

Majanduse ja arenduse valdkonnas

•    tutvustame järjekindlalt Viljandi saavutusi ja eeliseid nii Eestis kui ka laiemalt

•    teenindame linnakodanikke linnavalitsuses abistades ja kiiresti, arendame e-teenindust

•    rajame kesklinna uusi parkimiskohti

•    toetame noori ettevõtjaid ettevõtluskeskuste ja -inkubaatorite kaudu

•    aitame kaasa uue haigla valmimisele Viljandis, parandades eriarstiabi kättesaadavust

•    teeme korda vana spordihoone

•    ühendame omavahel jalgrattateed, et Viljandist saaks tõeliselt jalgratturisõbralik linn

•    teeme korda Pärnu mnt, Korneri ristmiku, Vaksali, Uue ja Tallinna tänava, Vabaduse platsi ning palju teisi tänavaid ja kõnniteid

•    võimaldame nii era- kui juriidilistel isikutel taotleda enda kasutusvaldusesse linnamaad, mis piirneb nende krundiga ja pole avalikes huvides kasutuses.

EKRE valimisplatvorm Viljandis

Teeme Viljandi turvaliseks ja hubaseks!

Rekonstrueerime Viljandi peatänavad. Kaasajastame tänavavalgustuse. Kindlustame koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga abipolitseinike juurdekoolituse. Lahendame reoveepuhastusjaama „lastehaigused“. Toetame vähekindlustatud linnakodanike kodude küttekollete renoveerimist ja hooldust. Tagame elukeskkonna, kus eestimeelsus on au sees. Toetame Vabadussõja ausamba taastamist.

Avalikud teenused kättesaadavaks! Viljandisse ööpäev läbi avatud valveapteek!

Tagame avalike teenuste parema kättesaadavuse. Rajame invajuurdepääsuteid, et kogu linnaruumis oleks turvaline ka ratastooliga liikuda. Toetame valveapteegi avamist. Aitame kaasa parkimisprobleemi lahendamisele Viljandi linnas. Muudame jäätmekäitluse korralduse Viljandi linnas paindlikumaks!

Kehtestame sünnitoetuse 1000 eurot!

Lapsed on meie suurim ja kalleim vara. Ilma lasteta kaoks varsti eesti keel, kultuur ja omariiklus. Et sünniks rohkem lapsi, hakkame enda juhitud omavalitsustes maksma 1000 eurot laste sünnitoetust.

Vähendame noorte perede väljaminekuid laste kasvatamisel!

Seame lasteaia kohamaksu ülempiiriks 10% riiklikust alampalgamäärast ja maksuvabastuse alates kolmandast lapsest. Võimaldame Viljandi koolides kõigile soovijatele tasuta hommikusööki. Kui haridusasutus võtab kasutusele ühtse koolivormi, kompenseerime 50% koolivormi maksumusest.

Kindlustame õpilastele arendava, eluterve õpikeskonna!

Lapsed peavad saama koolist parima hariduse, eestimeelse kasvatuse ja eluterved väärtushoiakud. Toetame lastele isamaalise kasvatuse andmist. Viime kõigis koolides sisse riigikaitse õpetuse. Hoiame homo- ja multikultipropaganda koolidest ja lasteaedadest eemal. Kindlustame erivajadustega laste vastavalt nende vajadustele jätkuva õppe senises õpikeskkonnas. Sotsiaalpedagoogid ja logopeedid peavad töötama õppeasutustes kohapeal. Tagame Viljandi linna erakoolidele jätkuva, võrdse rahastuse. Soodustame tasuta huvialategevust koolides. Seame põhikooli astme klasside täituvuspiiriks 24 õpilast!

Muudame linnajuhtimise avatuks ja kaasame linnakodanikud otsuste tegemisse!

Korraldame rahvaküsitlusi viljandlasi puudutavatel olulistel teemadel. Kehtestame kaasava eelarve 0,5% aasta eelarvest. Avalikustame kõik tehingud linna varaga kohalikus meedias. Avalikustame eelnõude projektid linna koduleheküljel. Anname linnaelanikele võimaluse tutvuda linna eelarvega enne selle kinnitamist. Taotleme kohaliku omavalitsuse tulubaasi suurendamist.

Lõpetame kurnava munitsipaalbürokraatia ja toetame Viljandi ettevõtjaid!

Ettevõtlus Viljandis on heaolu alus. Toetame alustavaid ettevõtteid maamaksusoodustustega ja kiirendame detailplaneeringute menetlemist. Toetame turismiettevõtteid, et taastada Viljandi kui kuurortlinn. Toetame õpilasfirmade loomist. Soodustame elamuehitust ja lisakorterite rajamist olemasolevatele pindadele. Toetame inimeste ümberõpet vastavalt tööandjate vajadustele.

Arendame Viljandit kui rahvakultuuri pealinna!

Viljandi on Eesti rahvakultuuri pealinn ja Eesti rahvusliku liikumise üks sünnikohti. Toetame rahvus-ja pärimuskultuuri. Toetame rahvakultuuri asutuste ületoomist Viljandisse.

Kogukondlik Viljandi  Valimisliidu programm ja lähteülesanded.

Valimisliit Kogukond Viljandi on mõeldud Viljandi kodanikele, kes tahavad asju ajada avalikult ning kogukonda kaasates. Meie tahame arendada kodanikuühiskonda laiemas mõttes- toetades selleks ühinguid, ettevõtlust, eraisikut ja infrastruktuuri (taristut).

Viljandi Linn on ajalooliselt, olemuselt ja väärtustelt võimekas piirkond, seda kõike tuleb kasutada nii oma praeguste inimeste, kui potentsiaalsete elanike kaasamisel, et ehitada ülesse tugev kodukohta tunnetav kogukond. Kellel on väärtused, motivatsioon, dialoog, et tuua (luua) piirkonda väärtusi, mis tooksid kaasa elanikkonna suurenemise ettevõtlike ja teotahteliste inimeste näol, ning olla olemas abivajajatele ning toetust vajavatele inimestele.

Me keskendume oma linnale ja läbi tekkivate vajaduste soovime arendada tervet piirkonda tehes koostööd ning leida kokkupuute punkte Suur- Mulgimaal.

Viljandi Linnale  tuleb tagada piisav autonoomia ja tulubaas. Meie kui nn. ääremaa vajame täiendavat toetust nii meie endi kohalike ettevõtete, meie endi oma inimeste vabatahtlikkuse , kui vabariigi valitsuse poolt . Vaid tugevad ja läbipaistvalt juhitud omavalitsused peatavad tsentraliseerimise ja aitavad kaasa kohalikule arengule. Kohalik tasand vajab täielikult uut alust ja valitsemissüsteem reformi. Määratleme selgelt kohaliku tasandi kohustused ja nende täitmiseks vajalikud vahendid.

Kogukondlik Viljandi Valimisliidu eesmärgiks on teha erinevate eluvaldkondade arendamisel koostööd kõikide meid ümbritsevate ja meiega koostööd tegevate omavalitsusüksustega nii Eestimaal, kui Maailmas!

Haldusüksuste liitmisel tõmbekeskustega võime lähtuda kohapealsetest arvamustest ja ettepanekutest, kuid meie oleme oma Viljandi linnana  tõmbekeskuseks juba praegu, seda kõike  tuleb paremini müüa, pakkuda meie võimalusi nii kohalikele ning tervele maailmale!

Ideaalina lähtudes tehtud uuringutest peaks igas tõmbekeskuses olema kool, lasteaed, raamatukogu, kirik, perearsti vastuvõtupunkt, apteek, kultuurikeskus, sotsiaalhoolekande asutus, noortele huviharidust pakkuv haridusasutus, postkontor ja riiklikult tagatud taristu.  See on Meil Viljandis olemas! Meie eesmärk on seda kõike arendada edasi ning meie ülesandeks on seda müüa ning pakkuda oma elanikele, kui meie linna külastavatele inimestele.

Me võtame tööle turundusjuhi arendusspetsialisti..

 Eesmärgiks on leida ühised suunad ümbritsevate omavalitsusüksustega.

Tuleb aidata ümber tuleb korraldada võimusuhted omavalitsuse sees, samuti meie ja maakonna, meie  ja riigi vahel. Praeguste omavalitsuste toimetulek sõltub keskvõimu soosingust. Medali teine pool on kohaliku võimu sundparteistamine- see peab olema välistatud. Samuti volikokku ega valitsusse ei saa kuuluda haldusüksuses töötavad inimesed, et vältida peremehe ning omamehelikke käitumisi.

Keskkond ja loodushoid on eesti ja mulgi kultuuri lahutamatu osa. Säästlikkuse, saasteallikate vähendamise ja taastuvenergia eelistamise kõrval peame tähtsaks Viljandi linna maastiku ja miljöö korrashoidu. Keskkonnakaitses asetame rõhu looduslike koosluste säilimisele. Kaitseme maa huve selliselt, et nad saaksid tagada oma omandi majandamise. Tõstame keskkonnaalast teadlikkust vastava õppe süvendamisega koolides. Jätkusuutlik keskkond koos rahva teadlikkuse kasvuga on meie tuleviku pant ja kestmise tagatis.

Linnakeskkond peab olema inimsõbralik, võimalikult roheline ja vähe saastatud. Meie keskväljak peab olema meie endi nägu. Praegu me seda pole!!!!! Meie Linna sissesõidud peavad olema atraktiivsed meie vaatamisväärsused märgistatud ja ligipääsetavad.

Me peame tunnetama ja soodustama konkreetsete sammudega oma kodukoha turismi võimekust  meie eelises asudes teede ristil ning lähedal on riigipiiril Läti Vabariigiga.

Suurim tulevikusiht on eestluse ja Suur - Mulgimaa tunnetuse tugevdamine. Tagatud peavad olema arvamuste vabadus ja sõnavabadus. Ühiskonnas tuleb kaitsta ja taastada lugupidavat suhtumist ning inimlikkust erinevatel tasanditel: tööandja ja töötaja, õpetaja ja õpilase, eduka ja vähem eduka ühiskonnaliikme vahel. Eesti ainus riigikeel on eesti keel ja ta jääbki selleks, kuid meil on ka Mulgikeel ja meie endi toidud olemus ning võimalused seda tutvustada.

Liig sageli ja liiga paljudele jääb Meie Linnast lahkunutele mulje, nagu oleks nende käekäik meile ükskõik. Tänapäeva infotehnoloogia annab palju võimalusi, kuidas inimestega kontaktis olla ja neid omavahel kokku viia.

Toome oma väärtused ( meie endi inimesed) tagasi linna ning teeme koostööd nendega, kes võiksid ja tahaksid meie linna panustada, meie uued võimalused!

Majandus, rahandus ja maksud

Seame eesmärgiks oma linna rahva elujärje parandamise, majanduskasvu ja soodsa ettevõtluskeskkonna, mis loob töökohti. Viljandi linna kodanikud peavad leidma väärilise palgaga tööd piirkonnas. Tahame näha rohkem lisandväärtust ja ühistegevust. Just seni piisava toetuse ja tähelepanuta jäänud ühistegevus loob parimad võimalused majandusliku edu sidumiseks sotsiaalse vastutustundega. Kaotame ühistegevusele seatud põhjendamatud piirangud.

Rahanduses hoiame eelarvetasakaalu, nõudes fiskaalvastutuse lisamist euroopalike alusväärtuste hulka. Samas ei või kokku hoida ja halvata linna esmatähtsate ülesannete täitmist ning eesti rahvuse-, keele ja kultuuri kaitset. Lõpetame riigi raha pillamise erakondlikus süsteemis ja erakondliku toetusega loodud töökohtadele. Kärbime kohalikku bürokraatiat.

Ettevõtlus ning investeeringute ümarlaud Viljandis. Meie ühine eesmärk on inimene, kes elab ja on õnnelik meie vallas ja piirkonnas. Selleks on vaja teha koostööd meie ettevõtete ( erineval tasemel ettevõtetega), et meie endi elanikud, kes siin elavad ja , noored kes lähevad õppima, leiaksid meie keskkonnas võimaluse ise arendada ning luua ettevõtlus keskkonda. See on järgmise 5 aasta peamine eesmärk!

Ettevõtluse SA Mulgimaa väljatöötamine.

Ettevõtlus toetuse ning koolituste suurendamine väikeettevõtjale. Väikeettevõtetele motivatsiooni programmi välja töötamine Viljandi linnas. Peame tegema Viljandi atraktiivseks väikeettevõtlus piirkonnaks!

Haridus ja kultuur ja sport

Kultuuri ja spordi rahastamise osakaal  peab tõusma, toetada tuleb loomingut. Nii on kultuuri kõigi valdkondadega – vajame kogukonna haritud liikmeid kultuurihoidjatena. Eestlus ja Mulgimaa on üleilmne missioon esindada meid siin ja maailmas. Kultuur on Meie olemasolu õigustus ja eesmärk, me kõik oleme eesti ja mulgi kultuuri saadikud..

Viljandi linna spordi ja kultuuri ettevõtmised tuleb seada tähtsale kohale ning luua ühtne süsteem nii rahastamisel, kui abistamisel.

Parimatele noor ja tegevsportlastele tuleb võimaldada parimad treeningtingimused kohapeal ning toetada stipendiumitega.

Hariduses on kõige olulisem kvaliteet ja kättesaadavus. Laste väärtustamine algab sellest, et vanemad ei pea muretsema, kuidas saada lasteaiakoht või leida hea tasemega kodulähedane kool.

Investeeringud suuname enam betoonist inimestesse. Me vajame rohkem haridust ja teadust kui maju. Motiveeritumad õpetajad tagavad kvaliteetsema hariduse. Õpetajate ja kasvatajate palk peab olema töö vääriline.

Gümnaasiumihariduses tuleb tagada kaasaegne õpikeskkond ja tihe koostöö kõrgkoolidega. Kõrghariduse propageerimine olgu nii kõrge, et ka parimatesse kõrgkoolidesse pürgijad eelistavad läbida osa stuudiumist mujal ning tahavad siia meie valda naasta. Meie linn peab tagama igale noorele, kes on alla 16 aasta vanune, läbi omavalitsuste vähemalt ühe huvihariduse või spordiala treeningute rahastamise (osalise).

Miks Mitte Kutseharidus Viljandi linnas?

Viljandi muuseumite toetamine ja arendamine. Elukestva õppe väärtustamine ning sellele suurema tähelepanu suunamine läbi konkreetsete projektidega erinevates valdkondades.

Toetame veekeskuse rajamist Viljandi linna, kui see on kulupõhiselt korrektselt läbimõeldud ning kaalub ülesse Viljandlase võimaluse käija 2 alla 30km. Kaugusel asuvas veekeskuses maakonnas. ( lisaks veel Suure-Jaani ) Viljandi veekeskus kui juba, siis ei saa olla mõne kooli ujulas sarnane asutus, vaid kompleksne SPA, mis annab võimaluse turisminduse arendamiseks ning seeläbi tööd teistele ettevõtetele ning kaubandusele linnas.

Viljandi Ordulinnuse arendamine. Meie peamise turismi allika arendamine tulutoovaks tõmbekeskuseks.

Noorte väärtushinnangutes tuleb taastada teadmine, et edukas saab olla ükskõik millisel valitud erialal, kui sellele hingega pühenduda. Eriti on vaja arendad ettevõtlikkust. Eestlase töötahe ja kõikidel meie rahvale vajalikel töökohtadel töötavate kaasmaalaste sallivus ning toetamine olgugi meie riigi edu pant. Praegu puuduolevate ja riigile või majandusele oluliste spetsialistide koolitamist saaks stimuleerida riiklike stipendiumitega.

Meie Viljandi noor peab taipama, et siin on kõige tulusam ja parem oma elu algatada ning elada!

Läbi noorte asutuste töötada välja noorte tegemisi toetav ideede veski ning selle rahastamise süsteem, et noortel oleks võimlik ennast ja kogukonda arendada.

Sotsiaal- ja perepoliitika

Sotsiaalpoliitikas seame eesmärgiks vahendite sihipärasema ja õiglasema kasutamise. Parandame esmatasandi arstiabi kättesaadavust. Perearsti keskuse arendamine. Toetame traditsioonilisi pereväärtusi. Eeskujunormiks saagu vähemalt kolmelapseline pere. Tuleb luua kõik võimalused ja eeldused, et meie  peredes sünniks võimalikult palju lapsi, kes täisikka saades on tublid töötegijad ning parimad vanemad oma lastele. Vanemliku hoolitsuseta lastele tuleb võimalusel leida pered, kes suudavad neile vanemlikku hoolitsust ja armastust pakkuda.

Lapse sünni korral esmavajaduste pakk linna poolt.

Meie kogukonna hea tervis on tugeva linna nurgakivi. Kuluarvutuste taustal ei tohi ära unustada inimeste heaolu ja pikaajalist töövõimet, mis on varajase sekkumise ja kvaliteetse ravi tähtsaim eesmärk. Vanemate rahaline olukord ei tohi laste haigestumise korral halveneda.

Linnast väljarände peatamiseks on meil vaja inimlikumat ja hoolivamat omavaltisust ja kogukonda. Seda saavad soodustada avalikus teenistuses töötavad ametnikud, suheldes rahvaga. Meie sotsiaalpoliitika nurgakivi olgu vajadus luua kõigile võimalused kõrge elukvaliteedi saavutamiseks.

Erivajadustega inimeste ja nende perede olukorda tuleb parandada. Kohalikud sotsiaaltöötajad on hindajad, kes saavad igal juhtumil eraldi esildise teha ning riigipoolset abi küsida. Puudega lapse sünd ei tohi viia perekonda vaesuspiirist alla ning perekonna elukvaliteet ei tohi selle tõttu kannatada. Riiklikud toetussüsteemid ja erikoolid peavad  hästi toimima.

Muudame tööturuteenuste osutamise ja rahastamise põhimõtteid, suurendades konkreetse inimesega tegeleva konsultandi vastutust. Eesmärk on saavutada maksimaalne tulemus inimeste tööle aitamisel. Eristame sotsiaalprobleemid tööturuprobleemidest, saavutades sellega tugisüsteemide suurema efektiivsuse ja eesmärgipärasema tegevuse.

Eakate inimeste kogemuste väärtustamine. Eakatele üle pensioni piiri vanadele inimestele tasuta transport linna piires.

Ühine sotsiaaltöö piirkondlikul tasandil, kaasates ka ümbritsevaid valdasid.

Meie julgeolek ning turvalisus

Meie oleme väärtuspõhise lähenemise eestkõnelejad. Täidame endile võetud kogukonna turvalisuse  kohustusi ja oleme ka partnerite suhtes nõudlikud.

Linna siseselt tahame näha paremat koostööd erinevate ametkondade vahel, samuti politsei ja kohaliku kogukonna vahel. Riskianalüüs ja ennetustegevus peavad aitama kaasa raskete isikuvastaste kuritegude, samuti liiklus- ja õnnetussurmade jätkuvale vähenemisele Meie linnas.

Kaitseliidu ja kaitseliidu eriorganisatsioonide tegevust tuleb edasi arendada- organisatsiooni koostöö võimalusi suurendada. Vabatahtlik riigikaitse peab olema au sees ja selleks tuleb leida ka täiendavaid vahendeid ka kohapeal investeeringuteks ja varustuseks. Välja tuleb töötada Kaitseliidu vabatahtlike liikmete tegevuse osaline tasustamine, meie Valla ettevõtmiste ning kultuuri ürituste turvamisel.

Linna juhtimine

Viljandi peamine juhtimine peab olema koondatud volikokku! Volikogude komisjonide töö tõhustamine ning samas ka väärtustamine.  Komisjonide koosolekud avalikuks.

Valitav linnapea, läbi selleks moodustatud komisjoni ning demokraatlikult valitud linnapea loodava meeskonna näol tagame avatud otsustusvõime ning asjalikud tegemised.

Tagame linna poolt kaasava eelarve ning loome linnakodanike fondi, kus linnakodanikel on oma ideedele võimalust linna elu paremaks muuta läbi linna eelarve või ühiste tegemiste.

Meie valimisliit peab ennem igat eestseisust ja volikogu oma koosolekud, et anda edasi sõnum ning otsused!

Südamega Viljandis: Viljandi sotside KOV 2017 programm

SÜDAMEGA KODUS, SÜDAMEGA VILJANDIS

Neli aastat tagasi toimunud valimistele läksid Viljandi Sotsiaaldemokraadid loosungiga „Arenev ja elamisväärne Viljandi“, mis oli ajendatud stagnatsioonist, mida eelmine linnavõim enesest kujutas. Võrreldes Rakvere, Haapsalu ja Kuressaarega olid siinsed linnavalitsejad jäänud ootama, et keegi teine nende eest arenguks vajalikud toimingud teeks. Seda märkasid ka valijad, kelle häälte toel õnnestus sotsiaaldemokraatidel ja IRL-il moodustada koalitsioon, mis murdis kaheksa aastat püsinud ja ammendunud reformierakondliku linnavõimu. See oli signaal sellest, et linnaelanikud soovivad muutust!

Koalitsioonis olles kaasasime linnajuhtimisse aktiivselt huvigruppe, kes meie linnas päriselt elavad, päriselt tegutsevad, meile oli oluline linnakodanike vahetu tagasiside linnavalitsuse tegemistele. Avatusega kaasnes paratamatult otsekohesus ja kriitika nii enda kui ka koalitsioonipartneri ametimeeste suhtes. Sellega ei leppinud meie koalitsioonipartner ning mugavustsooni langedes liitus IRL taas Reformierakonnaga ühiseks linnavalitsuseks. Seda liitu on ilmestama jäänud suured sõnad, mis aga pole realiseerunud tegudeks.

Sellele vaatamata on viimasel ajal muutunud kodanikkonna teotahe. „Viljandi Music Walk“, „BÄM“, VLND, „Velokulg“, „Viljandi Bash“, „Tule õue!“, Kassisaba tänava rajamine, Wimka, Viljandi Vibes, tublide linlaste ühistööna aset leidnud rahvusvahelised hansapäevad ja palju muud. Kõiki neid ettevõtmisi iseloomustab kodanikualgatus ja -aktiivsus.

See on nende inimeste kätetöö, kes teevad asju südamega, sest nad hoolivad linnast, kus nad elavad. Linnakodanikud tahavad linna juhtimise ja elukeskkonda kujundavates küsimustes kaasa rääkida ning koos tegutseda. Linna arenguvõimekus taandub sellele, kas poliitiline ladvik suudab kodanikega samades jälgedes astuda ja lennukaid ideid praktiliste lahenduste väljapakkumisega toetada. Viljandi ei vaja kabinettidest neile pakutavaid valmislahendusi. Viljandlased ootavad paindlikku, kaasavat ja ajaga kaasas käivat linnajuhtimist!

Viljandi on ja jääb armsaks ja nutikaks väikelinnaks, mille areng sõltub siin elavatest ja südamega siin olevatest inimestest. Meie eelarve ei hakka küündima suurlinnade tasemele, mistõttu peame andma rohelise tule neile, kes tahavad ja oskavad tuua muutusi oma vaimuenergiaga Neile, kes on südamega kodus, südamega Viljandis.

Oma inimestest hooliv ja tervislik Viljandi

    Muudame linnavalitsuse töö avatuks ja linnakodanikele igapäevaselt kättesaadavaks. Taastame linnajuhtide korrapärased avalikud kohtumiskoosolekud linnakodanikega. Juurutame linnavalitsuses nn “ühe akna” teenindussüsteemi, mis lõpetaks kodanike ametnike vahel jooksutamise.

    Toetame uue haigla ning perearsti- ja tervisekeskuse hoone valmimist kesklinna.

    Kaasame senisest aktiivsemalt Euroopa Liidu struktuurfondide rahasid suurinvesteeringute tegemiseks sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

    Loome koostöös Viljandi haigla, Viljandi Tervisekeskuse ja perearstidega toimiva terviseedenduse ja ennetustöö süsteemi.

    Tagame Viljandi elanikele riikliku hambaravi hüvitise kasutamise võimalused Viljandis.

    Kergendame omastehooldajate tööd luues uusi teenuseid. Suurendame linna poolt makstavat hooldajatoetust. Viime sisse hooldajate registri.

    2018. aastal eesseisva linnaliide bussiveo konkursi tingimustega tagame 65+ elanikele ja kuni 3-aastase lapse saatjale tasuta bussisõidu Viljandi linnaliinidel.

    Rajame eakatele teenusmaja, mis võimaldab toimetuleku ja elukorralduse ilma hooldekodusse elama asumata.

    Loome päevahoiu teenuse dementsetele eakatele, et kergendada omastehooldajate olukorda.

    Korraldame regulaarselt linnaelanike rahulolu-uuringuid ja arvestame neid linna arendamisel.

Ettevõtlik linnamajandus ja konkurentsivõimeline arendustegevus

    Aktiviseerime Viljandi ettevõtjate ümarlaua tegevust muutes ta Linnavalitsuse juures tegutsevaks alaliseks nõukojaks.

    Taotleme süsteemselt ja läbimõeldult välisrahastust linnamajanduse-, sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna arendustegevusteks.

    Loome kaugtöökohtade keskuse, mis soodustaks väljaspool Viljandit töötavate inimeste Viljandisse jäämist.

    Muudame Viljandi linna osalemise üleriiklikel ja regionaalsetel ettevõtlus-, tööhõive-, turundus- ja muudel messidel tavapäraseks.

    Loome täiendavalt aasta ettevõtja preemiale ka ettevõtliku noore preemia.

    Kaasame üksikprojektide teostamiseks aktiivsemalt linnavalitsuse koosseisuväliseid projektijuhte, et tagada projektide edukus.

    Uurime Viljandi tööjõuturu vajadusi ja üürikorterituru olukorda otsustamaks linna osalemise riiklikus munitsipaalkorterite ehitamise programmis.

    Jätkame linna tänavate, kõnniteede ja ülekäiguradade korrastamist ning muudame need kasutatavaks ka liikumisraskustega inimestele.

    Jätkame linna tööstus- ja ettevõtlusalade arendamist.

    Jätkame Järveotsa elamupiirkonna arendamist.

Külalislahke ja atraktiivsete teenustega turismilinn

    Teeme südalinna korda ja renoveerime Vabaduse väljaku taastades seal seisnud Vabadussõja monumendi nüüdisaegsete kõrgtehnoloogiliste vahendite abil – hologrammina, millest saaks Viljandile uus turismimagnet.

    Viime läbi sõltumatu auditi veekeskuse senipakutud maksumuse ja äriplaani osas ning küsitluse linnarahva seas veekeskuse lõpliku asukoha valimiseks. Viljandi vajab veekeskust ja ujulat ning meie teeme selle ära!

    Loome hetkeolukorda arvestava ja toimiva regionaalse turismistrateegia.

    Soodustame turismi kõrghooajal välikohvikute teket.

Koostöövõimeline ja uuenduslik haridusvõrk

    Tõstame lasteaedade ja huvikoolide kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate alampalga üldhariduskoolide pedagoogide alampalga tasemele. Hoolitseme selle eest, et kui edaspidi tõstetakse üldhariduskoolide õpetajate alampalka, tõstame samavõrra õpetajate palka ka linnale kuuluvates haridusasutustes.

    Langetame lasteaia kohatasu seniselt 12-13 protsendilt 10 protsendini alampalgast.

    Soodustame TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Viljandi Kutseõppekeskuse ning linna huvi- ja üldhariduskoolide koostööd huviharidussüsteemi edasiarendamisel Viljandis.

    Kasutame riigi poolt antavat toetust huvihariduse kättesaadavamaks muutmiseks vähekindlustatud peredele.

    Väärtustame elukestvat õpet ja otsime selle avardamisvõimalusi meie linnas. Säilitame täiskasvanuile gümnaasiumihariduse andmise Viljandis.

    Otsime välisrahastuse toel võimalusi avada Viljandis keskkonnahariduse keskus, mis pakuks keskkonnateemalisi koolitusi ja säästva ehituse ning majanduse õpet.

    Toetame elujõuliste erakoolide tegevust ja nende laienemist Viljandi linnas.

    Väärtustame Sihtasutuse Viljandi Hariduse Arengufondi tegevust ja toetame selle jätkusuutlikku tööd linna hariduspoliitika arendamisel.

    Tagame, et hariduslike erivajadustega noortele jääb Viljandisse oma kool, mis toetaks nende õpihuvi ja individuaalset arengut nende eripärasid arvestavas keskkonnas.

    Jätkame Viljandi lasteaedade korrastamist.

    Tagame tugispetsialistide kättesaadavuse kõikidele koolidele ja lasteaedadele.

Loominguline ja innovaatiline noorte Viljandi

    Toetame Viljandi Avatud Noortekeskuse tegevust kõigis noorsootöö valdkondades ning tagame vajaliku materiaalse toe linna noorsootöö arendamiseks.

    Kaasame Viljandi Noortevolikogu linnavolikogu päevakorras olevate küsimuste arutamisprotsessi. Anname noortevolikogule õiguse nimetada linnavolikogu komisjonidesse hääleõigusega esindajaid.

    Loome koos Viljandi Noortevolikoguga noorte omaalgatuslike ideede toetamiseks lihtsama rahastussüsteemi.

    Otsime koos naaberomavalitsustega võimalusi rajada Viljandisse (üli)õpilaselamu, mis leevendaks õppurite ühiselamupinna puudust linnas.

    Hooldame ja uuendame mängu- ja spordiväljakuid ning tagame nende ohutuse kõigile vanusegruppidele.

    Algatame kampaania „Minu esimene kiiver”, mille raames kingitakse igale jalgratta juhilubade eksami sooritajale jalgrattakiiver.

Kaasav ja keskkonnasõbralik kogukonna Viljandi

    Kasvatame kaasava eelarve mahtu 75 000 euroni ja muudame rahastamise põhimõtted selgemaks.

    Muudame linna tegevustoetuste ja stipendiumite taotlemise arusaadavamaks ning lihtsamaks.

    Tunnustame vabatahtlikke tegevust ning soodustame vabaühenduste tööd linnas.

    Muudame jalgrattaga liiklemise kesklinnas kergemaks ning loome juurde jalgrattateid. Mugavamaks liiklemiseks teeme Viljandisse jalgrattahoidlad ja –pumplad.

    Loome võimalused linnaaedade tekkeks.

    Loome Männimäele ja vajadusel ka teistesse linnaosadesse koerte jalutusväljakud. Et tagada kohalike koduloomade heaolu, muudame lemmikloomade kiibistamise ja registrisse kandmise kohustuslikuks.

    Tunnustame elanike ja kõikide aktiivsete gruppide algatusi oma koduümbruse, elamupiirkonna, linnaosa või muu linnaruumi korrastamisel.

    Loome täiendavaid võimalusi noortel töötada linna heakorratöödel.

Viljandi identiteeti hoidev kultuurielu

    Tunnetame maakonnalinnana oma rolli Viljandimaa identiteedi hoidmisel ning jätkame koos teiste omavalitsustega maakondlike ühisürituste korraldamist.

    Moodustame linnavalitsuse juurde TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Pärimusmuusika Aida, Ugala teatri ja linna kultuuriasutuste ning -seltside esindusisikutest koosneva kultuurikoja, mis kujundaks Viljandis ühtset kultuuripoliitikat ja turunduskeskkonda.

    Toetame Viljandiga seotud traditsioonilisi festivale, kultuuri- ja spordiüritusi.

    Tunnustame väljapaistvate rahvusvaheliste saavutuste puhul lisaks sportlastele ka kultuuri- ja teadusvaldkondade üksiktegijaid.

    Otsime koos erasektori ja kunstnikega võimalust luua Viljandi kesklinna esinduslik kunstigalerii.

    Kutsume Viljandisse kultuurivaldkondades aktiivseid tipptegijaid nii Eestist kui välismaalt praktiseerima oma tegevusala. Loome selleks soodustustel ja toetustel põhineva residentuurisüsteemi.

    Toetame linnaosade kogukondade omaalgatuslikke kultuuri- ja spordiüritusi.

    Koos TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga soodustame loomemajanduse võimaluste arendamist linnas.

    Taastame Sakala Keskuse rolli linna kultuurielu koordinaatori ja kultuurihuviliste abistajana ning vaba aja veetmise paigana.

    Toetame Viljandi vanima kultuuriühingu ”Koidu seltsing” tegevust Koidu seltsimaja säilitamisel ja renoveerimisel.

Kogukonna huvidele ja vajadustele vastav spordielu

    Loome igasse linnaossa soodsad tingimused tervist edendavateks tegevusteks ja igasse linna piirkonda multifunktsionaalse spordiväljaku.

    Arendame välja Viljandi järve äärse sporditaristu, mis vastaks kogukonna huvidele ja vajadustele. Täiustame Viljandi järve rannajalgpalli väljakut, et seal saaksid toimuda rahvusvahelise tasemega võistlused.

    Rajame Viljandisse rahvusvahelistele normidele vastava vasaraheiteväljaku, et tuua Eesti ja rahvusvahelise taseme kergejõustiku meistrivõistlused Viljandisse.

    Renoveerime koolistaadionid ja –õued ning soetame huvi- ja üldhariduskoolidele uued füüsilise aktiivsuse instrumendid.

    Toetame SA Viljandi Jääkeskuse tegevust ning edasiarengut.

    Muudame spordiklubide rahastamise printsiibid tõhusaks ja läbipaistvaks.

    Rekonstrueerime spordihoone vana osa.

    Loome Männimäele tänase rulapargi asemele vastupidavama ja kvaliteetsema betoonist rulapargi.

    Toetame Huntaugu vaba aja keskuse edasiarengut.

    Muudame Viljandi järve terviseraja aastaringselt kasutatavaks. Jätkame koostööd Viljandi vallaga Holstre-Polli kompleksi arendamiseks.

VILJANDI - MAAILMA PARIM KODULINN!

Reformierakond on osalenud oma nimekirjaga Viljandi linnavolikogu valimistel ja aktiivselt linna juhtimises alates aastast 1996. Me oleme uhked oma tegude üle: Viljandi on  20 aastaga jõudsalt arenenud ja Reformierakonna osa on selles märkimisväärne. Selle ajaga on palju tehtud: lõpusirgele jõuab suur koolivõrgu arendamise programm ja lisaks Jakobsoni ning Kesklinna koolidele saab remonditud ka Paalalinna kool. Eesti esimene Riigigümnaasium on väga edukalt tööle rakendunud ja annab noortele tipptasemel haridust. Kultuuri- ja spordi valdkonnas on korda tehtud enamus linnale olulisi objekte nagu lauluväljak, linnastaadion, Sakala keskus, raamatukogu jpm. Meie initsiatiiv oli rajada kaasaegne hooldekodu, teha linn tolmuvabaks ja renoveerida turuplats.

Reformierakonna suur eesmärk aastateks 2017-2021 on muuta Viljandi kasvava elanikkonnaga linnaks. Viljandi peab saama kohaks, kuhu inimesed tahavad tulla ning kus kõikidel inimestel on hea elada. Me peame pakkuma väga head elukeskkonda, soosima ettevõtlikke inimesi ning toetama kodanikuinitsiatiivi.

Meie tulevikuplaan järgnevateks aastateks on:

ELUKESKKOND on meeldiv ja turvaline

●    Teeme kesklinna kaasaegsemaks. Taastame kauni sissepääsu lossimägedesse ja lauluväljakule ning jäädvustame Vabadussõja mälestuse

●    Seisame selle eest, et uute ehitiste (nt veekeskus, haigla) arhitektuur kaunistaks linna

●    Teeme linna sissesõiduteed korda

●    Soodustame jalgrattaga liikumist - rajame rattaparklad, eraldi sõidualad ning ehitame  Valuoja ja Vaksali tänava kergliiklustee tunnelid

●    Muudame kõnniteed liigeldavaks nii lapsevankri kui ka ratastooliga

●    Arendame edasi Uue tänava lasteparki

●    Laiendame võimalusi luua Viljandisse  oma kodu. Alustame Järveotsa elamukvartali arendamist

●    Toetame jätkuvalt laste mänguväljakute rajamist linnaosadesse

●    Ehitame Viljandisse välitreeningpargid

●    Rajame Viljandisse koertepargi

●    Turvalisuse suurendamiseks uuendame avalike valvekaamerate võrgustikku

LAPSED ja NOORED väärivad arenemiseks kaasaegseid võimalusi

●    Renoveerime lasteaiad ja kaasajastame õpikeskkonna

●    Seisame selle eest, et lasteaia kohatasu ei tõuseks

●    Teeme korda koolistaadionid

●    Rajame koolide juurde multifunktsionaalsed pallimänguväljakud

●    Teeme korda lasteaedade ja koolide juures olevad kõnniteed ning parklad

●    Tõstame kahekordseks noorte spordi- ja kultuuritoetused

●    Jätkame sünni- ja ranitsatoetuse maksmist

●    Kaasame Noorte Volikogu liikmeid volikogu komisjonidesse ja suurendame noorte omaalgatuste projektifondi

HARIDUS ja KULTUUR on tipptasemel ning innovatiivne

●    Tõstame lasteaia- ja huvikooliõpetajate töötasusid

●    Kaare kool jääb alles. Hariduslike erivajadustega lapsed peavad saama õppida nende vajadusi arvestavas keskkonnas

●    Tõhustame tugiteenuseid (psühholoog, logopeed jne) lasteaedades ja põhikoolides

●    Koostöös erasektoriga otsime võimalusi kaasaegse kunstigalerii loomiseks

●    Kultuuriakadeemia ja teater Ugala on linnale jätkuvalt olulised koostööpartnerid

VABA AEGA saab veeta tervislikult ja aktiivselt

●    Koostöös Viljandi vallaga ehitame Viljandisse ujula-veekeskuse

●    Toetame jäähalli arendamist Viljandi Jääspordikeskuseks  

●    Korrastame spordihoone vana osa

●    Toetame Viljandi järvele maailmatasemel sõude- ja aerutamiskeskuse rajamist

●    Renoveerime Uueveski oru jalgtee ning paigaldame valgustuse

●    Jätkame Viljandi järve ja selle ümbruse kujundamist aktiivse puhkuse piirkonnaks. Ehitame terviseraja äärde grilli- ja puhkekohad  

●    Jätkame Valuoja orgu vaba-aja pargi loomist koos BMX jalgrattakrossi rajaga

●    Toetame Uueveskile discgolfi raja ehitamist

KOOSTÖÖ JA KAASAMINE hoiab kogukonna ühtsena

●    Linnavõim peab olema kodanike teenistuses

●    Viljandis peab olema mugav ja lihtne tegeleda ettevõtlusega

●    Soodustame linnaosade kogukondade omaalgatusi

●    Tõstame linnakodanike huve arvestava kaasava eelarve summa kahekordseks

●    Toetame haigla rajamist kesklinna

●    Seisame selle eest, et riigisektori töökohti tuleks Viljandisse juurde

●    Tutvustame Viljandit atraktiivse kodulinnana meediakanalites ja erinevatel messidel

EAKAD linnaelanikud on kaasatud igapäevaellu

●    Eakatele tuleb võimaldada tasuta arvuti- ja nutiõpet

●    Jätkame sõidusoodustuste maksmist

●    Toetame aktiivsete eakate ühinguid ja ettevõtmisi

Hea viljandlane! Vali kohalikel valimistel Reformierakonna kandidaat Viljandi linnavolikogusse. Me anname endast 100% ja rohkemgi, et Viljandi muutuks taas kasvava elanikkonnaga linnaks!

    Tagasi üles